รายการวิทยุ

หน้าแรก | คลังความรู้

รายการวิทยุ

รายการวิทยุ

วันที่ หัวเรื่อง ผู้ให้สัมภาษณ์
28 ตุลาคม 2565

ความเสมอภาคระหว่างเพศ: สิทธิในการแต่งกายตามเพศสภาพ

คุณชิษณ์ชาภา พานิช

นักกฎหมายหญิงข้ามเพศ (Transgender Lawyer)


16 ครั้ง
27 ตุลาคม 2565

การสร้างเครือข่ายสันติภาพเพื่อสร้างสันติสุขในชายแดนใต้จากอดีตสู่ปัจจุบัน

อ.วิลาสินี โสภาพล

นักวิชาการ สำนักงานสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า


14 ครั้ง
26 ตุลาคม 2565

การประเมินผลการดำเนินงานของรัฐสภา โดยใช้เกณฑ์และตัวชี้วัดของ IPU

อาจารย์ ณวัฒน์ ศรีปัดถา

นักวิชาการอิสระ


15 ครั้ง
25 ตุลาคม 2565

แนวคิดและหลักการ การขับเคลื่อนและการเคลื่อนไหวในภาคประชาสังคม กับ การส่งเสริมความเป็นพลเมืองในระบอบ ประชาธิปไตย

รศ.ดร. ประภาส ปิ่นตบแต่ง

อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


15 ครั้ง
24 ตุลาคม 2565

พัฒนาการของพรรคการเมืองในเยอรมนี

คุณปุรวิชญ์ วัฒนสุข

นักวิชาการ ประจำวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า


14 ครั้ง
21 ตุลาคม 2565

ไฮไลท์การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 24

ดร.ถวิลวดี บุรีกุล

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า


15 ครั้ง
20 ตุลาคม 2565

การทำงานขับเคลื่อนงานด้านเพศสภาพกับสันติวิธีจากอดีตสู่ปัจจุบัน

ดร.อภิญญา ดิสสะมาน

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า


16 ครั้ง
19 ตุลาคม 2565

การประเมินผลการดำเนินงานของรัฐสภา โดยใช้เกณฑ์และตัวชี้วัดของ IPU

คุณณวัฒน์ ศรีปัดถา

นักวิชาการอิสระ


14 ครั้ง
18 ตุลาคม 2565

แนวคิด หลักการ และ มุมมองในโลกวิชาการ ต่อ การส่งเสริมความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย

ผศ. ทศพล สมพงษ์

นักวิชาการด้านการเมืองภาคพลเมืองและประชาสังคม


14 ครั้ง
17 ตุลาคม 2565

ต้หวันกับการจัดการโควิด : ประเด็นด้านการจัดการวัคซีน

อาจารย์ พรเทพ กมลเพชร

อาจารย์ประจำสาขาเศรษฐศาสตร์ คณะบัญชีและธุรกิจดิจิทัล มหาวิทยาลัยพายัพ


14 ครั้ง
14 ตุลาคม 2565

ประเด็นสำคัญที่พึงมีในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย: แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ

ผศ.ดร.เพ็ชรัตน์ ไสยสมบัติ

อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ


14 ครั้ง
13 ตุลาคม 2565

สาระสำคัญจากงานแถลงผลวิจัยสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษา

ดร.ชลัท ประเทืองรัตนา

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า


15 ครั้ง

สถาบันพระปกเกล้า