รายการวิทยุ

หน้าแรก | คลังความรู้

รายการวิทยุ

รายการวิทยุ

วันที่ หัวเรื่อง ผู้ให้สัมภาษณ์
02 มิถุนายน 2565

บทเรียนจากการศึกษาดูงานในจังหวัดชายแดนใต้ หลักสูตร 4 ส 12

ดร.สุรชัย ไวยวรรณจิตร , รศ.ดร.ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาวาอากาศโทหญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง

ผู้บริหารโรงเรียนเร๊าะห์มานีย๊ะห์ อ.จะนะ จ.สงขลา , อาจารย์ประจำวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ คณบดี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


64 ครั้ง
01 มิถุนายน 2565

มณฑลอีสานในสมัยรัชกาลที่ 7

รศ. ม.ร.ว.พฤทธิสาณ ชุมพล

รองประธานกรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี


59 ครั้ง
31 พฤษภาคม 2565

การทำงานของภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนแผนปฏิรูปด้านการเมือง : ศูนย์พัฒนาการเมืองภาค พลเมือง จ.เลย

คุณยลชาญ กมลรัตน์

ประธานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองจังหวัดเลย


57 ครั้ง
30 พฤษภาคม 2565

สรุปการสัมมนาแพลตฟอร์มสื่อสารข้อมูลการเลือกตั้ง กทม.

คุณภูริภัทร์ เครือนพรัตน์

นักวิชาการ สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า


60 ครั้ง
27 พฤษภาคม 2565

ความแตกต่างทางอุดมการณ์ทางการเมืองของคนรุ่นใหม่กับการเลือกปฏิบัติในกระบวนการยุติธรรม

นายปุรวิชญ์ วัฒนสุข

นักวิชาการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า


68 ครั้ง
26 พฤษภาคม 2565

เก็บตกจากการอบรมเพื่อขับเคลื่อนสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษา

ดร.ชลัท ประเทืองรัตนา

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า


74 ครั้ง
25 พฤษภาคม 2565

การอัญเชิญพระบรมอัฐิของรัชกาลที่ 7 กลับประเทศไทย

คุณฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร

นักวิชาการผู้ชำนาญการ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว


46 ครั้ง
24 พฤษภาคม 2565

โครงการป้องกันไฟป่าและปัญหาหมอกควัน ณ ดอยจระเข้

คุณทัต วังเมือง และคุณถาวร แก้วหลวง

ปลัด อบต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย และผู้ใหญ่บ้านป่าตึง หมู่ที่ 7 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย


46 ครั้ง
23 พฤษภาคม 2565

การมีรถไฟฟ้าชานเมืองกับการยกระดับชีวิตคนกรุงเทพ

รศ. ผศ. ดร. เพชรลัดดา เพ็ชรภักดี

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


48 ครั้ง
20 พฤษภาคม 2565

การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

ดร.ถวิลวดี บุรีกุล

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า


50 ครั้ง
19 พฤษภาคม 2565

ความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติในอีสาน

อาจารย์กิติมา ขุนทอง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


49 ครั้ง
18 พฤษภาคม 2565

จากสะพานพระพุทธยอดฟ้าสู่กรุงเทพมหานคร

รศ. ม.ร.ว.พฤทธิสาณ ชุมพล

รองประธานกรรมการ มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี


40 ครั้ง

สถาบันพระปกเกล้า