รายการวิทยุ

หน้าแรก | คลังความรู้

รายการวิทยุ

รายการวิทยุ

วันที่ หัวเรื่อง ผู้ให้สัมภาษณ์
07 ธันวาคม 2565

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน : คุณค่าและความสำคัญต่อสังคมไทย

ผศ. ดร. วิไลวรรณ จงวิไลเกษม

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


91 ครั้ง
06 ธันวาคม 2565

ท้องถิ่นกับการพัฒนาเชียงคานที่คนรู้จัก

คุณกมล คงปิ่น

นายกเทศมนตรีตำบลเชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย


78 ครั้ง
05 ธันวาคม 2565

บทบาทของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการพระราชทานรัฐธรรมนูญ

คุณปฐมาวดี วิเชียรนิตย์

นักวิชาการ ประจำพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว


103 ครั้ง
02 ธันวาคม 2565

คุณภาพสังคมกับการจัดการโควิด-19

นางสาวรัชวดี แสงมหะหมัด

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า


89 ครั้ง
01 ธันวาคม 2565

การขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมสิทธิเด็กและเยาวชน จากหลักการสู่การปฏิบัติ

อ.รัชพล สุวรรณโชติ

นายกสมาคมศูนย์ข่าวเยาวชนไทย นักศึกษาหลักสูตร 4 สสสส รุ่นที่ 7


116 ครั้ง
30 พฤศจิกายน 2565

ภาพชีวิตของนักหนังสือพิมพ์ไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

คุณฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร

นักวิชาการผู้ชำนาญการ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว


1018 ครั้ง
29 พฤศจิกายน 2565

การจัดการข้อมูลท้องถิ่นด้านเด็กและเยาวชน ของมหานครนิวยอร์ก

คุณจิตรานุช เกียรติอดิศร

นักวิชาการ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า


1027 ครั้ง
28 พฤศจิกายน 2565

สงครามในโลกปัจจุบันนี้ ทำให้โลกาภิวัตน์จบสิ้นลงหรือไม่

คุณณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ ประจำวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า


1033 ครั้ง
25 พฤศจิกายน 2565

“การศึกษาบทบาทของภาคประชาสังคมในการเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมและการพัฒนาประชาธิปไตย: องค์กรด้านการต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมสังคมธรรมาภิบาล”

ดร.เลิศพร อุดมพงษ์

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า


1033 ครั้ง
24 พฤศจิกายน 2565

การขับเคลื่อนงานพหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้

อ.ดนัย มู่สา

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี


1017 ครั้ง
23 พฤศจิกายน 2565

การรวมกลุ่มการเมืองในรัฐสภาอินโดนีเซีย

คุณอัจจิมา แสงรัตน์ นักวิชาการ

ประจำสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า


1019 ครั้ง
22 พฤศจิกายน 2565

ท้องถิ่นจะทำอย่างไร ไม่ให้เด็กไทยออกนอกระบบการศึกษา ตัวอย่างจากเทศบาลนครพิษณุโลก

คุณธัญมัย ปรัชญาวุฒิรัตน์

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) เทศบาลนครพิษณุโลก จ.พิษณุโลก


1009 ครั้ง

สถาบันพระปกเกล้า