เลือกภาษา

รับข้อเสนอโครงการวิจัยชุมชนเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ 2561

รับข้อเสนอโครงการวิจัยชุมชนเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ 2561

logo_kpi_web

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยชุมชน
เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ 2561

-----------------------------------

            สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ได้จัดตั้งโครงการวิจัยชุมชนเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการพัฒนาประชาธิปไตยและเพื่อสนับสนุนงานวิจัยจากชุมชน โดยในปีงบประมาณ 2561 จะเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยในหัวข้อเรื่อง “การลดความเหลื่อมล้ำ” ซึ่งเป็นเป้าหมาย 1 ใน 17 ด้านของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals–SDGs)

โดยเลือกศึกษาในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง ดังนี้

            ประเด็นที่ 1 : ศึกษาแนวทาง/ตัวแบบการกระจายอำนาจ กระจายบทบาท และลดความเหลื่อมล้ำ
ด้วยการส่งเสริมความครอบคลุมด้านสังคม (Social inclusion) เศรษฐกิจ (Economic inclusion) และการเมือง (Political inclusion) สำหรับทุกคน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
(เช่น การคำนึงถึงผู้ด้อยโอกาส การคำนึงถึงความจำเป็นและความต้องการที่แตกต่างกัน เป็นต้น)


           ประเด็นที่ 2 : ศึกษาแนวทาง/ตัวแบบในการปฏิรูปนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการสร้างหลักประกันว่าทุกคนจะมีโอกาสที่เท่าเทียมและลดความไม่เสมอภาคในชุมชน

           หมายเหตุ : ผู้วิจัยสามารถใช้วิธีการศึกษาที่หลากหลาย เช่น การวิจัยแบบผสมวิธี หรือการใช้กรณีศึกษาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ใดๆ ซึ่งแสดงถึงการลดความเหลื่อมล้ำในชุมชนและสร้างความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้นก็ได้

           ตัวอย่างหัวข้อ : “การศึกษามาตรการที่ประสบความสำเร็จในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในชุมชน
: กรณีศึกษาชุมชน.........................”

เงื่อนไขในการสนับสนุน

1. ข้อเสนอโครงการวิจัยต้องเป็นไปตามรูปแบบที่สถาบันฯ กำหนด
2. ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ส่งมาขอรับทุนต้องเป็นโครงการระยะสั้นที่ใช้เวลาไม่เกิน 8 เดือน
3. งบประมาณในการดำเนินโครงการ ไม่เกิน 80,000 บาท (คณะกรรมการจะพิจารณาวงเงินสนับสนุนตามความเหมาะสม) ทั้งนี้ผู้วิจัยต้องระบุรายละเอียดงบประมาณที่ใช้และจัดเก็บ
ใบเสร็จและ/หรือใบสำคัญรับเงินในการใช้จ่ายตลอดโครงการไว้เป็นหลักฐานด้วย
4. ผู้วิจัยต้องจัดแถลงผลการศึกษาในพื้นที่ที่ศึกษา 1 ครั้ง หลังรายงานฉบับสมบูรณ์ได้รับ
การอนุมัติจากกรรมการกำกับโครงการแล้ว

Download

  • รายละเอียดเพิ่มเติม PDFMS Word

การเปิดรับข้อเสนอโครงการ
ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยชุมชน จำนวน 1 ชุด ทางไปรษณีย์มาที่

ระยะเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย    ระหว่างวันที่ 15 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2561
                                                                ระยะเวลาการพิจารณา ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2561
                                                                จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2561
ประกาศผลการพิจารณา                          วันที่ 30 เมษายน 2561

ช่องทางการติดต่อผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวทวิติยา สินธุพงศ์ โทรศัพท์ 02-1419598 / 087-0303452
E-mail tawitiya@kpi.ac.th