เลือกภาษา

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 8

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 8

logo_kpi_web

ประกาศสถาบันพระปกเกล้า

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 8

-----------------------------------
                  

             ตามที่สถาบันพระปกเกล้าได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 8 โดยได้ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เห็นควรประกาศรายชื่อผู้ผ่าน การคัดเลือกเข้ารับการศึกษาอบรม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ มีประสิทธิภาพ

             อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ.2541 และสภาสถาบัน ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 มีมติเห็นชอบ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 8 จำนวน 90 คน และรายชื่อสำรอง จำนวน 9 คน ดังต่อไปนี้

รายชื่อและรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถาม : 

สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล โทรศัพท์ 02-141-9544, 02-141-9536-8
หมายเลขโทรสาร 02-143-8173