เลือกภาษา

รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารมืออาชีพทางการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่1

รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารมืออาชีพทางการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่1

logo_kpi_web

ประกาศสถาบันพระปกเกล้า

เรื่อง รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรม
หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารมืออาชีพทางการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 1
**เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม-วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ**

-----------------------------------
       

              การกีฬาแห่งประเทศไทย ในฐานะหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาของชาติไปสู่ความเป็นเลิศ และเป็นหน่วยงานหลักในการวางรากฐานสำหรับการพัฒนาวงการกีฬาของประเทศ ได้ขอความร่วมมือจากสถาบันพระปกเกล้า จัดให้มีการอบรม “หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารมืออาชีพทางการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ” โดยหลักสูตรจะมีรูปแบบการศึกษาที่หลากหลาย มีการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นระหว่างผู้เข้ารับการศึกษาอบรมร่วมกับนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การอภิปรายกรณีศึกษา การศึกษาดูงานนอกสถานที่ ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจะเป็นกลยุทธ์สำคัญในการสร้างระบบการพัฒนาการกีฬาอย่างยั่งยืน เพื่อเปิดมุมมองเชิงสร้างสรรค์ในด้านความรู้ ความเข้าใจ เท่าทันต่อโลกกีฬาในปัจจุบันและเตรียมพร้อมสู่การเปลี่ยนแปลงในอนาคต ได้อย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพ เกิดวิสัยทัศน์ต่อการพัฒนาการกีฬาในมิติต่างๆ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สุขภาพ นันทนาการ ก้าวสู่การเป็นผู้นำองค์กรกีฬาและพัฒนาการกีฬาของชาติไปสู่ความสำเร็จในเวทีโลก

 

คุณสมบัติผู้เรียน

  1. แบบฟอร์มใบสมัครที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลครบถ้วน ชัดเจน
  2. รูปถ่ายสี หน้าตรงขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน (ใช้ติดใบสมัคร 1 รูป โดยการติดให้ใช้กาวทาด้านหลังรูป ห้ามใช้ลวดเย็บกระดาษเย็บรูป)
  3. สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาบัตรข้าราชการ / เจ้าหน้าที่ของรัฐ / รัฐวิสาหกิจ
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน
  5. สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาเอกสารที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัย) หรือ ก.พ. รับรองว่าสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

กรณีเอกชน
     - ผู้ประกอบกิจการหรือผู้บริหารของกิจการภาคเอกชน โปรดแนบโครงสร้างหน่วยงาน และโครงสร้างการบริหารมาด้วย

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

โครงการบริหารหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารมืออาชีพทางการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
สถาบันพระปกเกล้า เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 (โซนทิศใต้) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 
      หรือ นางสาวยะราพร เฉลยโฉม หมายเลขโทรศัพท์ 0-2141-9621
              นางชญาดา นิลสุวรรณ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2141-9623
หมายเลขโทรสาร 0-2143-8178