เลือกภาษา

รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 (ปธพ.6)

รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 (ปธพ.6)

logo_kpi_web

ประกาศสถาบันพระปกเกล้า

เรื่อง รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์
สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 (ปธพ.6)
Intermediate Certificate Courses - Good Governance for Medical Executives
จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า และ แพทยสภา
-----------------------------------
   

รายละเอียดเพิ่มเติม

**ค่าธรรมเนียมการศึกษา 75,000 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาท)**
ไม่รวมค่าศึกษาดูงานต่างประเทศ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

คุณน่านนที บัวอิ่น โทร 02-141-9618
คุณนราวรรณ อธิวาสนพงศ์ 02-141-9758