เลือกภาษา

ผลการพิจารณาตัดสินผลงานโครงการประกวดศิลปินพื้นบ้านสืบสานความเป็นพลเมือง

ผลการพิจารณาตัดสินผลงานโครงการประกวดศิลปินพื้นบ้านสืบสานความเป็นพลเมือง

logo_kpi_web

ประกาศสถาบันพระปกเกล้า

เรื่อง  ผลการพิจารณาตัดสินผลงานโครงการประกวดศิลปินพื้นบ้านสืบสานความเป็นพลเมือง
-----------------------------------

                 ตามที่ สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับกรมศิลปากร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กรมประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จัด“โครงการประกวดศิลปินพื้นบ้านสืบสานความเป็นพลเมือง” นั้น

                บัดนี้คณะกรรมการพิจารณาตัดสินผลงานโครงการประกวดศิลปินพื้นบ้านสืบสานความเป็นพลเมืองได้พิจารณาคัดเลือกผลงานของคณะศิลปินพื้นบ้านจาก 4 ภูมิภาคที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 16 คณะ ตามประกาศสถาบันพระปกเกล้า ที่ 51/2559 ดังนี้

ติดต่อสอบถาม
ฝ่ายเลขานุการโครงการ
วรรัตน์ 02-141-9752
ชูศักดิ์ 02-141-9521
ประยูร 02-141-9523