เลือกภาษา

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรอาจาริยสาสมาธิ (สำหรับวิทันตสาสมาธิฯ) รุ่นที่ 6

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรอาจาริยสาสมาธิ (สำหรับวิทันตสาสมาธิฯ) รุ่นที่ 6

logo_kpi_web

ประกาศสถาบันพระปกเกล้า

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรอาจาริยสาสมาธิ (สำหรับวิทันตสาสมาธิฯ) รุ่นที่ 6
โครงการส่งเสริมการศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรม
สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล
-----------------------------------
                  

                ตามที่ สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ สถาบันพลังจิตตานุภาพ ได้จัดการศึกษาอบรมหลักสูตรอาจาริยสาสมาธิ (สำหรับวิทันตสาสมาธิฯ) รุ่นที่ 6 โดยเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการศึกษาอบรมไปแล้วนั้น บัดนี้ สถาบันฯและสถาบันพลังจิตตานุภาพได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรมเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

                อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (1) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2541 จึงประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรอาจาริยสาสมาธิ (สำหรับวิทันตสาสมาธิฯ) รุ่นที่ 6 จำนวน 31 คน ดังนี้

รายชื่อและรายละเอียดเพิ่มเติม

กำหนดการรับสมัคร


ติดต่อสอบถาม : 

นายเอกพงษ์ กิตติวิทยารัตน์
โทร. 02-1419626