เลือกภาษา

รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรฯ การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 21

รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรฯ การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 21

logo_kpi_web

ประกาศสถาบันพระปกเกล้า

เรื่อง รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 21
**เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 8 มีนาคม - 20 เมษายน 2560**
-----------------------------------
                  

                  ด้วยวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า จะจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 21 ซึ่งผู้เข้าศึกษาประกอบด้วย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ข้าราชการการเมือง นักบริหารระดับสูงจากองค์กรอิสระ ตามรัฐธรรมนูญ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆ ตลอดจนศิลปินและสื่อมวลชน ฯลฯ รวม 140 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้ใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนเสริมสร้างเจตคติ ค่านิยม และวิถีชีวิตประชาธิปไตย

               ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวเริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันพุธที่ 8 มีนาคม ถึงวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 และเปิดการศึกษาในวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560 โดยเรียนทุกวันอังคารและวันพุธ ระหว่างเวลา 08.00-12.10 นาฬิกา รวมระยะเวลาการศึกษาประมาณ 9 เดือน (มิถุนายน 2560 - กุมภาพันธ์ 2561)

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถาม : 

โทรศัพท์ 02-141-9579-80, 02-141-9584
โทรสาร 02-143-8176