เลือกภาษา

เลื่อนการประกาศผลข้อเสนอโครงการที่ได้รับการคัดเลือกตามโครงการศึกษาวิเคราะห์กฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่ ประจำปีงบประมาณ 2560

เลื่อนการประกาศผลข้อเสนอโครงการที่ได้รับการคัดเลือกตามโครงการศึกษาวิเคราะห์กฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่ ประจำปีงบประมาณ 2560

logo_kpi_web

ประกาศสถาบันพระปกเกล้า

เรื่อง เลื่อนการประกาศผลข้อเสนอโครงการที่ได้รับการคัดเลือกตามโครงการศึกษาวิเคราะห์กฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่ ประจำปีงบประมาณ 2560
-----------------------------------

           ตามที่สถาบันพระปกเกล้าได้มีประกาศสถาบันพระปกเกล้าที่ 52/2559 เรื่อง การรับข้อเสนองานวิจัยในโครงการศึกษาวิเคราะห์กฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่ โดยมีกำหนดประกาศผลผู้เสนอโครงการวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 นั้น

          เนื่องจากมีผู้สนใจส่งข้อเสนองานวิจัยจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อให้การตรวจสอบและดำเนินการต่างๆเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย สถาบันฯ จึงขอเลื่อนการประกาศผลรายชื่อผู้เสนอโครงการวิจัยที่ได้รับทุน จากเดิมเป็นภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 ทางเว็บไซต์ www.kpi.ac.th และจะติดต่อผู้เสนอโครงการวิจัยที่ได้รับทุนให้ทราบเป็นรายบุคคล เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า
นางสาวชมพูนุช โทรศัพท์ 02-141-9548
นายชาญสิทธิ์ รัตนาวงไชยา โทรศัพท์ 02141-9558