เลือกภาษา

ประกาศผลข้อเสนอโครงการที่ได้รับการคัดเลือกตามโครงการศึกษาวิเคราะห์กฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่ ประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศผลข้อเสนอโครงการที่ได้รับการคัดเลือกตามโครงการศึกษาวิเคราะห์กฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่ ประจำปีงบประมาณ 2560

logo_kpi_web

ประกาศสถาบันพระปกเกล้า

เรื่อง ประกาศผลข้อเสนอโครงการที่ได้รับการคัดเลือกตามโครงการศึกษาวิเคราะห์กฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่ ประจำปีงบประมาณ 2560
-----------------------------------

           ตามที่สถาบันพระปกเกล้าได้มีประกาศสถาบันพระปกเกล้าที่ 52/2559 เรื่อง การรับข้อเสนองานวิจัยในโครงการศึกษาวิเคราะห์กฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่ โดยมีกำหนดประกาศผลผู้เสนอโครงการวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 นั้น

          ดังนั้น เพื่อให้การตรวจสอบและดำเนินการต่างๆเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย สถาบันฯ จึงขอประกาศผลรายชื่อผู้เสนอโครงการวิจัยที่ได้รับทุน ดังต่อไปนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า
นางสาวชมพูนุช โทรศัพท์ 02-141-9548
นายชาญสิทธิ์ รัตนาวงไชยา โทรศัพท์ 02141-9558