เลือกภาษา

รับข้อเสนองานวิจัยในโครงการศึกษาวิเคราะห์กฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่

รับข้อเสนองานวิจัยในโครงการศึกษาวิเคราะห์กฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่

logo_kpi_web

ประกาศสถาบันพระปกเกล้า

เรื่อง รับข้อเสนองานวิจัยในโครงการศึกษาวิเคราะห์กฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่
**ตั้งแต่วันนี้ - 3 กุมภาพันธ์ 2560 **

-----------------------------------

           สถาบันพระปกเกล้า ในฐานะองค์กรที่มีพันธะกิจด้านการส่งเสริมและสนับสนุนทางวิชาการให้แก่รัฐสภา ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการศึกษาวิเคราะห์กฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่ เพื่อทบทวนว่ากฎหมายฉบับนั้นๆยังสอดคล้องกับสภาพสังคม หรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมได้หรือไม่ และควรแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญฉบับที่ได้รับความเห็นชอบจากการลงประชามติในวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2559 อย่างไร จึงได้จัดให้มีการศึกษาในโครงการศึกษาวิเคราะห์กฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่ เพื่อนำไปสู่ข้อเสนอในการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเสนอต่อผู้มีอำนาจในการพิจารณากฎหมายฉบับนั้นต่อไป

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้สนใจส่งข้อเสนองานวิจัย
                 สามารถส่งข้อเสนองานวิจัยดังกล่าวมายัง  สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 หรือทางอีเมล์ chansit@kpi.ac.th และ chompunoot@kpi.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ - 3 กุมภาพันธ์ 2561 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า
นางสาวชมพูนุช โทรศัพท์ 02-141-9548
นายชาญสิทธิ์ รัตนาวงไชยา โทรศัพท์ 02141-9558