เลือกภาษา

เชิญผู้สนใจส่งบทความวิชาการและบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 19

เชิญผู้สนใจส่งบทความวิชาการและบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 19

สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับบทความวิชาการและบทความวิจัย
“ประชาธิปไตย: ความท้าทายใหม่ อุดมคติ สิ่งที่เป็นจริง และสิ่งที่อยากเห็น”
(Thai Democracy and New Challenges: the Ideal, Reality and Prospects)

              สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับ บทความวิชาการและบทความวิจัย ที่เกี่ยวกับเรื่อง ประชาธิปไตยไทย: ความท้าทายใหม่ อุดมคติ สิ่งที่เป็นจริง และสิ่งที่อยากเห็น (Thai Democracy and New Challenges: the Ideal, Reality and Prospects) เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 19 โดยบทความที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับการตีพิมพ์ลงในหนังสือประกอบการประชุมวิชาการ (Proceeding paper) ผู้สนใจกรุณาส่งแบบฟอร์มส่งบทความ พร้อมกับบทความวิชาการมายังคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ภายในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 โดยจะประกาศผลบทความที่ผ่านการคัดเลือก ในวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

  • รายละเอียดโครงการและแบบฟอร์มส่งบทความ MS Word | PDF

 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 02-141-9519 -20
email : kpicongress19@kpi.ac.th
หรือ saranyu@kpi.ac.th , jaruwan@kpi.ac.th