เลือกภาษา

รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน People’s Audit รุ่นที่ 22

รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน People’s Audit รุ่นที่ 22

ประกาศสถาบันพระปกเกล้า
เรื่อง  รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรสัมฤทธิบัตร
การให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน People’s Audit รุ่นที่ 22
**รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 - 5 มกราคม 2561**

-----------------------------------   

                  

ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ติดต่อสอบถาม
คุณนฤมล อินทรลักษณ์  โทร 0-2141-9583