เลือกภาษา

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6

logo_kpi_web

ประกาศสถาบันพระปกเกล้า
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร
ธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6

-----------------------------------   

รายชื่อและรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถาม

1. นายน่านนที บัวอิ่น           โทร. 0-2141-9618 / 083-7066608
2. นางชญาดา นิลสุวรรณ     โทร. 0-2141-9623 / 096-5695322
3. นายภูธณัญิ ศรีพฤกษ์       โทร. 0-2141-9624 / 095-9578561
4. นางนราวรรณ อธิวาสนพงศ์ โทร. 0-2141-9621 / 084-466-5683

ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า
เลขที่ 120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 (โซนทิศใต้) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 เว็บไซต์ www.kpi.ac.th