เลือกภาษา

ผลการคัดเลือกโครงการการขับเคลื่อนประเด็นสำคัญในรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูปประเทศ

ผลการคัดเลือกโครงการการขับเคลื่อนประเด็นสำคัญในรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูปประเทศ

logo_kpi_web

ประกาศผลการคัดเลือก
โครงการการขับเคลื่อนประเด็นสำคัญในรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูปประเทศ

-----------------------------------

            ตามที่ โครงการการขับเคลื่อนประเด็นสำคัญในรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูปประเทศ ดำเนินการโดย สำนักวิจัยและพัฒนา มีความประสงค์จะจ้างวิจัยในประเด็นสำคัญในรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูปประเทศ ซึ่งระบุไว้ในมาตรา 257 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เพื่อนำเสนอแนวทางเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ และได้ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมานั้น

          บัดนี้ สำนักวิจัยและพัฒนา ได้พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือก ได้แก่

“ข้อเสนอโครงการวิจัยเรื่องแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน” โดย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

         ทั้งนี้ สำนักวิจัยและพัฒนา จะประสานงานผู้ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อดำเนินการต่อไป 

ติดต่อสอบถาม

สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า 
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-1419611
หมายเลขโทรสาร : 02-1438177