วิทยาลัย/สำนัก/ศูนย์

หน้าแรก | เกี่ยวกับสถาบัน

หน่วยขึ้นตรงต่อเลขาธิการ

       มีหน้าที่และรับผิดชอบงานด้านการสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยให้บรรลุตามพันธกิจหลักของสถาบัน โดยมีหน่วยงานภายในอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการ ดังนี้

 1. ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ มีหน้าที่และรับผิดชอบในงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ งานคอมพิวเตอร์ งานโสตทัศนศึกษา งานห้องสมุด และงานอื่นตามที่เลขาธิการมอบหมาย
 2. ศูนย์สื่อสารองค์กรฯ มีหน้าที่และรับผิดชอบในงานประชาสัมพันธ์ นักศึกษาสัมพันธ์ สื่อ สิ่งพิมพ์ และงานอื่นตามที่เลขาธิการมอบหมาย
 3. งานติดตามและประเมินผล มีหน้าที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการของสถาบัน รวมถึงการประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ตลอดจนทำหน้าที่เป็นเลขานุการในการประสานงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล การปฏิบัติงานของสถาบัน
 4. งานวิเทศสัมพันธ์ มีหน้าที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการต่างประเทศ ประสานงาน วางแผนและช่วยขับเคลื่อนสนับสนุนงานระหว่างสถาบันกับเครือข่ายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง บริหารงานเกี่ยวกับบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือเพื่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ และเป็นศูนย์กลางในการจัดทำข้อมูลเครือข่ายต่างประเทศเพื่อใช้ในการสนับสนุนงานของสถาบันและงานอื่นตามที่เลขาธิการมอบหมาย

บุคลากรในหน่วยงาน

 1. นางสาวจินตนา ศรีทับทิม (พนักงานประเมินผลชำนาญการ)
 2. นางสาวพันธ์ศิริ ป้อมบุบผา (พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ)
 3. นางสาวสุพรรณี ขุมทรัพย์ (พนักงานประเมินผล)
 4. นายโสภณ ทองปรอน (เจ้าหน้าที่ขับรถ)
 5. นายสิริวัฒน์ ทองคำ (เลขานุการ)
 6. ณฐพร วีระเดชะ (เจ้าหน้าที่ขับรถ)
 7. นางสาวพัทธ์ธีรา เรืองมณี (ลูกจ้าง)

Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า