วิทยาลัย/สำนัก/ศูนย์

หน้าแรก | เกี่ยวกับสถาบัน

ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ

           ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ มีหน้าที่และรับผิดชอบในงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ  งานคอมพิวเตอร์ งานโสตทัศนศึกษา งานห้องสมุด และงานอื่นตามที่เลขาธิการมอบหมาย

บุคลากรหน่วยงาน

 1. นางระพีพรรณ ทิวสระแก้ว (หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ)
 2. นางอภิรมย์ สุวรรณชาติ (นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศผู้ชำนาญการ)
 3. นางสาวรุจิราภรณ์ ต๊ะยาง (พ.สารสนเทศชำนาญการ)
 4. นายสุขสันต์ สุภาพรหม (พ.ระบบคอมพิวเตอร์ชำนาญการ)
 5. นายเอกณัฎฐ์ พันธ์พืช (พ.ระบบคอมพิวเตอร์)
 6. นายพสุวัฒน์ ภู่จุฬา (เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา (ลูกจ้างชั่วคราว))
 7. นายณัฏฐพล สอนสุภาพ (พ.โสตทัศนศึกษา)
 8. นายศราวุธ สมวงค์ (พ.โสตทัศนศึกษา)
 9. นายเกรียงเดช วัฒนะกุมาร (พ.โสตทัศนศึกษา)
 10. นายชนันต์ กันตัน (พ.โสตทัศนศึกษา)
 11. นายรัชช์ดลธ์ รัตนวิเชียร (พ.โสตทัศนศึกษา)
 12. นางสาววันเพ็ญ หมอนทอง (พ.บรรณารักษ์และสารสนเทศชำนาญการ)
 13. นายไตรเก้า หาญมนตรี (พ.บรรณารักษ์และสารสนเทศชำนาญการ)
 14. นางสาวกรรณิการ์ มหามาตย์ (ลูกจ้างโครงการ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด)
 15. นายพสุวัฒน์ ภู่จุฬา (เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ (ลูกจ้างชั่วคราว))
 16. นายน่านนที บัวอิ่น (พ.บริหารงานทั่วไป)

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ 02-141-9505-07 (ทั่วไป)
02-141-9513 (เว็บไซต์)
02-141-9517 (คอมพิวเตอร์)


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า