วิทยาลัย/สำนัก/ศูนย์

หน้าแรก | เกี่ยวกับสถาบัน

ศูนย์สื่อสารองค์กร

      ศูนย์สื่อสารองค์กรฯ มีหน้าที่และรับผิดชอบในงานประชาสัมพันธ์ นักศึกษาสัมพันธ์ สื่อ สิ่งพิมพ์ และงานอื่นตามที่เลขาธิการมอบหมาย
      งานวิเทศสัมพันธ์ มีหน้าที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการต่างประเทศ ประสานงาน วางแผนและช่วยขับเคลื่อนสนับสนุนงานระหว่างสถาบันกับเครือข่ายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง บริหารงานเกี่ยวกับบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือเพื่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ และเป็นศูนย์กลางในการจัดทำข้อมูลเครือข่ายต่างประเทศเพื่อใช้ในการสนับสนุนงานของสถาบันและงานอื่นตามที่เลขาธิการมอบหมาย

 

บุคลากรหน่วยงานศูนย์สื่อสารองค์กร

 1. (หัวหน้าศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาสัมพันธ์)
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม รัฐอมฤต ที่ปรึกษาด้านการต่างประเทศ
 3. นางสาวปรารถนา ทองรักษ์ (นักบริหารโครงการชำนาญการพิเศษ) 
 4. นายเวนเดล แคเทอร์เรนชัค (พ.วิเทศสัมพันธ์)
 5. นางสาวจินห์จุฑา ลิ้มสวัสดิ์ (พ.สื่อสารองค์กรและนักศึกษาสัมพันธ์ชำนาญการ)
 6. นางสาววรรัตน์ ชัยชนะ (พ.สื่อสารองค์กรและนักศึกษาสัมพันธ์ชำนาญการ)
 7. นางนราวรรณ อธิวาสนพงศ์ (พ.นักศึกษาสัมพันธ์ชำนาญการ)
 8. นางสาวเกษณี ธนการศักดิ์ (พ.สื่อสารองค์กรและนักศึกษาสัมพันธ์)
 9. นางสาวชยานิษฐ์ ไกรจิรารุลักษณ์ (พ.สื่อสารองค์กรและนักศึกษาสัมพันธ์)
 10. นางสาวสายรุ้ง กันทวี (พ.บริหารงานทั่วไปชำนาญการ)
 11. นางสาวกานต์สินี ดีหล้า (พนักงานบริหารงานทั่วไป)
 12. นางสาวณัฏฐ์นิดา ปิติมล (พ.วิเทศสัมพันธ์)

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ 02-141-9751-56
โทรสาร: 0-2143-8176


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า