วิทยาลัย/สำนัก/ศูนย์

หน้าแรก | เกี่ยวกับสถาบัน

สำนักบริการวิชาการ

            มีหน้าที่และความรับผิดชอบบริหารหลักสูตรฝึกอบรม งานวิจัยภายนอก เช่น หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ (ปศส.) ตลอดจนหลักสูตรที่หน่วยงานภายนอกมาขอรับบริการจากสถาบัน สร้างระบบกลางในการให้บริการวิชาการสำหรับหลักสูตรฝึกอบรม และงานวิจัยให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ให้บริการวิชาการในเชิงรุกในฐานะหน่วยบริการวิชาการสาธารณะ (Extension Service) เป็นศูนย์รายได้ (Revenue Center) เพื่อการต่อยอดงานวิชาการเผยแพร่ความรู้ไปสู่สังคม และปฏิบัติงานอื่นตามที่เลขาธิการมอบหมาย

บุคลากรในหน่วยงาน

  1. นายณัฐพงศ์ รอดมี (รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ)
  2. นางกชพร ช่อพฤกษา (พ.ฝึกอบรมและบริหารโครงการชำนาญการ)
  3. นางสาวสุภาพร ธราพงษ์พันธ์ (พ.ฝึกอบรมและบริหารโครงการชำนาญการ)
  4. นางสาวสาริณี เปรมประวัติ (พ.ฝึกอบรมและบริหารโครงการชำนาญการ)
  5. นายสมศักดิ์ เอี่ยมผดุง (พ.บริหารงานทั่วไป)
  6. นางสาวเบญจมาศ บุ้งรุ่ง (พนักงานบริหารงานทั่วไปชำนาญการ)
  7. นางสาวรัชนีพร วงษ์รัตน์ (พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการ)
  8. นายสมบัติ หวังเกษม (นักบริหารโครงการชำนาญการ)
  9. นางสาวณัฐกานต์ ทองวัน (นักบริหารโครงการชำนาญการ)
  10. นางสาวสุชานันท์ สิงห์ทอง (ลูกจ้างโครงการ)

Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า