วิทยาลัย/สำนัก/ศูนย์

หน้าแรก | เกี่ยวกับสถาบัน

สำนักบริการวิชาการ

            มีหน้าที่และความรับผิดชอบบริหารหลักสูตรฝึกอบรม งานวิจัยภายนอก เช่น หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ (ปศส.) ตลอดจนหลักสูตรที่หน่วยงานภายนอกมาขอรับบริการจากสถาบัน สร้างระบบกลางในการให้บริการวิชาการสำหรับหลักสูตรฝึกอบรม และงานวิจัยให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ให้บริการวิชาการในเชิงรุกในฐานะหน่วยบริการวิชาการสาธารณะ (Extension Service) เป็นศูนย์รายได้ (Revenue Center) เพื่อการต่อยอดงานวิชาการเผยแพร่ความรู้ไปสู่สังคม และปฏิบัติงานอื่นตามที่เลขาธิการมอบหมาย

บุคลากรในหน่วยงาน

 1. นายภควัต อัจฉริยปัญญา (รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ)
 2. นางกชพร ช่อพฤกษา (พ.ฝึกอบรมและบริหารโครงการชำนาญการ)
 3. นางสาวสุภาพร ธราพงษ์พันธ์ (พ.ฝึกอบรมและบริหารโครงการชำนาญการ)
 4. นางสาวสาริณี เปรมประวัติ (พ.ฝึกอบรมและบริหารโครงการ)
 5. นายภูธณัญิ ศรีพฤกษ์ (พ.บริหารงานทั่วไป)
 6. นางสาวปรารถนา ทองรักษ์ (นักบริหารโครงการชำนาญการ)
 7. นายสมศักดิ์ เอี่ยมผดุง (พ.บริหารงานทั่วไป)
 8. นางสาวรัชนีพร วงษ์รัตน์ เจ้าหน้าที่โครงการ (ลูกจ้างชั่วคราว)
 9. นายสมบัติ หวังเกษม (นักบริหารโครงการชำนาญการ)
 10. นางสาวณัฐกานต์ ทองวัน (นักบริหารโครงการชำนาญการ)
 11. นางชลิตา เทียนกัณฑ์เทศน์ (พนักงานการเงินและงบประมาณ) **ช่วยปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราว
 12. นายวรสิทธิ์ เกาะศิริ (ลูกจ้างโครงการ)

Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า