วิทยาลัย/สำนัก/ศูนย์

หน้าแรก | เกี่ยวกับสถาบัน

สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย

      มีหน้าที่และรับผิดชอบส่งเสริมนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์โดยศึกษาวิจัย ออกแบบ พัฒนาองค์ความรู้และเครื่องมือต่างๆ เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล ตลอดจนการพัฒนาและสร้างความเป็นพลเมือง สนับสนุนกระบวนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง การร่างกฎหมาย ตลอดจนการให้บริการทางวิชาการ ให้คำปรึกษาเพื่อเชื่อมโยงให้เกิดการบูรณาการบูรณาการองค์ความรู้ และผลักดันให้นำผลงานและเครื่องมือต่างๆ ไปปฏิบัติเพื่อจัดการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง และพัฒนาประชาธิปไตย เผยแพร่องค์ความรู้ให้กับ ผู้กำหนดนโยบาย นักวิชาการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับสู่สาธารณะผ่านช่องทางต่างๆ และปฏิบัติงานอื่นตามที่เลขาธิการมอบหมาย

บุคคลากรในสำนัก

  1. ดร.สติธร ธนานิธิโชติ (ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย)
  2. นางสาวณัฐปภัสร์ รัตนพรบุญ (พ.ฝึกอบรมและบริหารโครงการชำนาญการ)
  3. นางชลิตา เทียนกัณฑ์เทศน์ (พนักงานบริหารงานทั่วไป)
  4. นางสาวสุนิสา แก้วทอง (พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการ)
  5. นายอัษฎา พรสกุลคริสต์ (พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการ)
  6. นายสมเกียรติ นากระโทก (นักวิชาการผู้ชำนาญการ)
  7. นางสาวชมพูนุท ตั้งถาวร (นักวิชาการผู้ชำนาญการ)
  8. นายธตรฐ สนธิเณร (นักวิชาการ)
  9. นางสาวขวัญข้าว คงเดชา (นักวิชาการ)
  10. นายภูริภัทร์ เครือนพรัตน์ (นักวิชาการ)

Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า