วิทยาลัย/สำนัก/ศูนย์

หน้าแรก | เกี่ยวกับสถาบัน

สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย

สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย

      มีหน้าที่และรับผิดชอบส่งเสริมนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์โดยศึกษาวิจัย ออกแบบ พัฒนาองค์ความรู้และเครื่องมือต่างๆ เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล ตลอดจนการพัฒนาและสร้างความเป็นพลเมือง สนับสนุนกระบวนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง การร่างกฎหมาย ตลอดจนการให้บริการทางวิชาการ ให้คำปรึกษาเพื่อเชื่อมโยงให้เกิดการบูรณาการบูรณาการองค์ความรู้ และผลักดันให้นำผลงานและเครื่องมือต่างๆ ไปปฏิบัติเพื่อจัดการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง และพัฒนาประชาธิปไตย เผยแพร่องค์ความรู้ให้กับ ผู้กำหนดนโยบาย นักวิชาการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับสู่สาธารณะผ่านช่องทางต่างๆ และปฏิบัติงานอื่นตามที่เลขาธิการมอบหมาย

บุคคลากรในสำนัก

 1. ดร.สติธร ธนานิธิโชติ (ผู้อำนวยการ)
 2. นางสาวณัฐปภัสร์ รัตนพรบุญ (พ.ฝึกอบรมและบริหารโครงการชำนาญการ)
 3. นางสาวยะราพร เฉลยโฉม (พนักงานบริหารงานทั่วไปชำนาญการ)
 4. นางชลิตา เทียนกัณฑ์เทศน์ (พนักงานบริหารงานทั่วไป)
 5. นางสาวสุนิสา แก้วทอง (พ.ฝึกอบรมและบริหารโครงการ)
 6. นายอัษฎา พรสกุลคริสต์ (พ.ฝึกอบรมและบริหารโครงการ)
 7. นายสมเกียรติ นากระโทก (นักวิชาการผู้ชำนาญการ)
 8. นางสาวชมพูนุท ตั้งถาวร (นักวิชาการผู้ชำนาญการ)
 9. นายณพจักร สนธิเณร (นักวิชาการ)
 10. นางสาวขวัญข้าว คงเดชา  (นักวิชาการ)
 11. นายภูริภัทร์ เครือนพรัตน์ (นักวิชาการ)
 12. นายธีทัต จันทราพิชิต (เจ้าหน้าที่โครงการ)

Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า