วิทยาลัย/สำนัก/ศูนย์

หน้าแรก | เกี่ยวกับสถาบัน

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

              มีหน้าที่และความรับผิดชอบงานด้านจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงอื่น และหลักสูตรประกาศนียบัตร จัดการฝึกอบรมประชุม สัมมนา บรรยายทางวิชาการ ศึกษาวิเคราะห์วิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเสริมสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย และรับผิดชอบงานอื่นตามที่เลขาธิการมอบหมาย

ผู้อำนวยการและบุคลากรของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง

  1. นางณัชชาภัทร อมรกุล (รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง)
  2. นางสาวปรารถนา ทองรักษ์ (นักบริหารโครงการชำนาญการพิเศษ) 
  3. นางสาวจันทรา วิไลวรรณ (พนักงานบริหารงานทั่วไปชำนาญการ)
  4. นางสาวสุรีย์พร ตั้งวิเศษทรัพย์ (พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการชำนาญการ)
  5. นางนันท์นรินทร์ วุฒิการณ์ (นักบริหารโครงการชำนาญการ)
  6. นางสาวนทพร มุสิกศิลป์ (พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการ)
  7. นายวงศกร นาคนาวา (พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการ)
  8. นายภาคภูมิ มณีโชติ (พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการ)
  9. นายอำนาจ ธนานันทชัย (นักวิชาการ)

ติดต่อ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
โทรศัพท์ 02-141-9591
โทรสาร 02-143-8176


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า