วิทยาลัย/สำนัก/ศูนย์

หน้าแรก | เกี่ยวกับสถาบัน

วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น

         มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาประชาธิปไตย โดยการจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร จัดการศึกษาอบรม งานวิจัย สัมมนา บรรยายทางวิชาการ ศึกษาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยและรับผิดชอบงานอื่นตามที่เลขาธิการมอบหมาย

ผู้อำนวยการและบุคลากรของวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น

 1. นายภควัต อัจฉริยปัญญา (รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น)
 2. นางระพีพรรณ ทิวสระแก้ว (พนักงานชำนาญการพิเศษ)
 3. นางสาวอติพร แก้วเปีย (นักบริหารโครงการชำนาญการ)
 4. นางสาวสุมามาลย์ ชาวนา (นักฝึกอบรมชำนาญการ)
 5. นางสาวอภิวรรณ ซักเซ็ค (พ.ฝึกอบรมและบริหารโครงการ)
 6. นางสาววิลาวัณย์ หงษ์นคร (นักวิชาการผู้ชำนาญการ)
 7. นางสาวจิตรานุช เกียรติอดิศร (นักวิชาการ)
 8. นายพงศ์ปรีดา ลิ้มวัฒนะกุล (พ.บริหารงานทั่วไป)
 9. นางสาวมนฤดี ทองกำพร้า (พ. ฝึกอบรมและบริหารโครงการ)
 10. นายชนาธิป โรจน์สิรวรพัฒน์ (พ. ฝึกอบรมและบริหารโครงการ)
 11. นางสาวปภาวรินทร์ วิวัฒน์ศิลป์ชัย (พ.บริหารงานทั่วไป)

ติดต่อ วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น
โทรศัพท์ 02-141-9566
โทรสาร 02-143-8175


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า