วิทยาลัย/สำนัก/ศูนย์

หน้าแรก | เกี่ยวกับสถาบัน

วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น

         มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาประชาธิปไตย โดยการจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร จัดการศึกษาอบรม งานวิจัย สัมมนา บรรยายทางวิชาการ ศึกษาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยและรับผิดชอบงานอื่นตามที่เลขาธิการมอบหมาย

ผู้อำนวยการและบุคลากรของวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น

  1. นายภควัต อัจฉริยปัญญา (ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น)
  2. นางสาวอติพร แก้วเปีย (นักบริหารโครงการชำนาญการ)
  3. นางสาวประภาพร วัฒนพงศ์ (นักบริหารโครงการชำนาญการ)
  4. นางสาวสุมามาลย์ ชาวนา (นักฝึกอบรมชำนาญการ)
  5. นางสาวอภิวรรณ ซักเซ็ค (พ.ฝึกอบรมและบริหารโครงการชำนาญการ)
  6. นางสาววิลาวัณย์ หงษ์นคร (นักวิชาการผู้ชำนาญการ)
  7. นายพงศ์ปรีดา ลิ้มวัฒนะกุล (พ.บริหารงานทั่วไป)
  8. นางสาวมนฤดี ทองกำพร้า (พ. ฝึกอบรมและบริหารโครงการ)
  9. นางสาวปภาวรินทร์ วิวัฒน์ศิลป์ชัย (พ.บริหารงานทั่วไป)
  10. นางสาวสุภาพร มีบุญเปี่ยม (เจ้าหน้าที่โครงการ)

ติดต่อ วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น
โทรศัพท์ 02-141-9566
โทรสาร 02-143-8175


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า