วิทยาลัย/สำนัก/ศูนย์

หน้าแรก | เกี่ยวกับสถาบัน

สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา

             มีหน้าที่และความรับผิดชอบให้บริการทางวิชาการแก่สมาชิกรัฐสภาและประสานงานกับหน่วยงานของรัฐสภา เพื่อทำการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย รวบรวมข้อมูล จัดการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา การบรรยาย        ทางวิชาการ การให้คำปรึกษาและให้บริการแก่สมาชิกรัฐสภาและเจ้าหน้าที่ในวงงานของรัฐสภา ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การเสริมสร้างเครือข่าย   เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย และรับผิดชอบงานอื่นตามที่เลขาธิการมอบหมาย

บุคลากรของสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา

 1. นางสาวธีรพรรณ  ใจมั่น (ผู้อำนวยการสำนักฯ)
 2. นางสาวปัทมา สูบกำปัง (นักบริหารโครงการชำนาญการ)
 3. นางสาวอัจจิมา แสงรัตน์ (นักวิชาการ)
 4. นายธนวัฒน์ รุ่งเรืองตันติสุข  (นักวิชาการ)
 5. นายศุภณัฐ บุญสด  (นักวิชาการ)
 6. นางกันธรัตน์ ลาเทศ (นักบริหารโครงการชำนาญการ)
 7. นายเรวัตร แสงมีอานุภาพ (พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการ)
 8. นางสาววรรณาวี ปะหนัน (พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการ)
 9. นางสาวปิยะวรรณ ชาติมนตรี (พนักงานบริหารงานทั่วไป)
 10. นางสาวศุภสุตา เทพพิมล (เจ้าหน้าที่โครงการ)
 11. นางสาวนวพรรษ เหล่าสาย (เจ้าหน้าที่โครงการ)

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ 02-141-9552
โทรสาร   02-143-8174


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า