วิทยาลัย/สำนัก/ศูนย์

หน้าแรก | เกี่ยวกับสถาบัน

สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา

             มีหน้าที่และความรับผิดชอบให้บริการทางวิชาการแก่สมาชิกรัฐสภาและประสานงานกับหน่วยงานของรัฐสภา เพื่อทำการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย รวบรวมข้อมูล จัดการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา การบรรยาย        ทางวิชาการ การให้คำปรึกษาและให้บริการแก่สมาชิกรัฐสภาและเจ้าหน้าที่ในวงงานของรัฐสภา ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การเสริมสร้างเครือข่าย   เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย และรับผิดชอบงานอื่นตามที่เลขาธิการมอบหมาย

บุคลากรของสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา

  1. นางสาวธีรพรรณ  ใจมั่น (ผู้อำนวยการสำนักฯ)
  2. นายณวัฒน์ ศรีปัดถา (นักวิชาการผู้ชำนาญการ)
  3. นางสาวปัทมา สูบกำปัง (นักบริหารโครงการชำนาญการ)
  4. นางสาวชมพูนุท ตั้งถาวร (นักวิชาการผู้ชำนาญการ)
  5. นางกันธรัตน์ ลาเทศ (พ.ฝึกอบรมและบริหารโครงการ)
  6. นายชนาธิป โรจน์สิรวรพัฒน์ (พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการ)
  7. นายกิฎาพล ภัทรธรรมา (พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการ)
  8. นายเจษฎากร อรภักดี (ลูกจ้างโครงการ)      
  9. นายอนุรักษ์ ราคา (ลูกจ้างโครงการ) 

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ 02-141-9552
โทรสาร   02-143-8174


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า