วิทยาลัย/สำนัก/ศูนย์

หน้าแรก | เกี่ยวกับสถาบัน

สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง

              มีหน้าที่และความรับผิดชอบงานจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร สัมฤทธิบัตร วุฒิบัตร จัดสัมมนาเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ด้านประชาธิปไตย ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งเสริมสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย (ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จำนวน ๔๙ ศูนย์) รวมไปถึงการศึกษาอบรม และฝึกอบรมในโครงการสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) และงานอื่นตามที่เลขาธิการมอบหมาย

บุคลากรสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง

 1. นายณัฐพงศ์ รอดมี (ผู้อำนวยการ)
 2. นางสาวศรัณยุ หมั้นทรัพย์ (นักวิชาการผู้ชำนาญการ)
 3. นายชูศักดิ์ ปัญญามูล (นักบริหารโครงการชำนาญการ)
 4. นางสาวน้ำผึ้ง จิ๋วปัญญา (นักฝึกอบรมชำนาญการ)
 5. นางสาวอรอุมา ภูมิบูรณ์ (พ.ฝึกอบรมและบริหารโครงการ)
 6. นางสาวจันจิรา วัฒนพงษ์ (พ.บริหารงานทั่วไปชำนาญการ)
 7. นางสาวจารุวรรณ แก้วมะโน (นักวิชาการผู้ชำนาญการ)
 8. นายสุพจน์ พากเพียร (พ.ฝึกอบรมและบริหารโครงการ)
 9. นางสาวสุนิสา ลัดดาอาชชวะ (พ.ฝึกอบรมและบริหารโครงการ)
 10. นายคมกฤช เพ็ญสุข (พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการ)
 11. นางสาวรุ่งนภา รุ่งรอด (นักบริหารโครงการชำนาญการ )
 12. นายนวกานต์ แท่งทอง (พ.ฝึกอบรมและบริหารโครงการ)
 13. นางสาวสุภารัตน์ พรมสวัสดิ์ (เจ้าหน้าที่โครงการ)

ติดต่อ สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง
โทรศัพท์ 02-141-9530
โทรสาร 02-143-8172


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า