วิทยาลัย/สำนัก/ศูนย์

หน้าแรก | เกี่ยวกับสถาบัน

สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง

              มีหน้าที่และความรับผิดชอบงานจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร สัมฤทธิบัตร วุฒิบัตร จัดสัมมนาเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ด้านประชาธิปไตย ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งเสริมสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย (ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จำนวน 76 ศูนย์) รวมไปถึงการศึกษาอบรม และฝึกอบรมในโครงการสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) และงานอื่นตามที่เลขาธิการมอบหมาย

ยุทธศาสตร์ศูนย์พํฒนาการเมืองภาคพลเมือง ฉบับที่ 2 (2566 - 2569) Download

บุคลากรสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง

 1. นางสาวศรัณยุ หมั้นทรัพย์ (ผู้อำนวยการ)
 2. นายชูศักดิ์ ปัญญามูล (นักบริหารโครงการชำนาญการ)
 3. นางสาวน้ำผึ้ง จิ๋วปัญญา (นักฝึกอบรมชำนาญการ)
 4. นางสาวอรอุมา ภูมิบูรณ์ (พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการ)
 5. นางสาวจันจิรา วัฒนพงษ์ (พนักงานบริหารงานทั่วไปชำนาญการ)
 6. นางสาวจารุวรรณ แก้วมะโน (นักวิชาการผู้ชำนาญการ)
 7. นายสุพจน์ พากเพียร (พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการ)
 8. นางสาวสุนิสา ลัดดาอาชชวะ (นักบริหารโครงการชำนาญการ)
 9. นายคมกฤช เพ็ญสุข (พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการ)
 10. นางสาวจินห์จุฑา ลิ้มสวัสดิ์ (นักฝึกอบรมชำนาญการ)
 11. นางสาวรุ่งนภา รุ่งรอด (นักบริหารโครงการชำนาญการ )
 12. นายนวกานต์ แท่งทอง (พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการ)
 13. นางสาววิไลพร ทรัพย์ชื่นสุข (พนักงานบริหารงานทั่วไป)
 14. นายอภิสิทธิ์ ปรางแก้ว (ลูกจ้างโครงการ)
 15. นายธีรภัทร์ ธัญกรรม (เจ้าหน้าที่โครงการ)

ติดต่อ สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง
โทรศัพท์ 02-141-9530
โทรสาร 02-143-8172


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า