วิทยาลัย/สำนัก/ศูนย์

หน้าแรก | เกี่ยวกับสถาบัน

สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล

             มีหน้าที่และรับผิดชอบงานจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง ประกาศนียบัตร สัมฤทธิบัตร และวุฒิบัตร จัดการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา บรรยายทางวิชาการ ศึกษาวิเคราะห์วิจัย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสันติวิธี การจัดการความขัดแย้งและธรรมาภิบาล การให้บริการและคำปรึกษาด้านสันติวิธี รวมทั้งเสริมสร้างเครือข่ายพัฒนาประชาธิปไตย สันติวิธี การจัดการความขัดแย้งและธรรมาภิบาลและรับผิดชอบงานอื่นตามที่เลขาธิการมอบหมาย

ผู้อำนวยการและบุคลากรของสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล 

 1. นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ (ผู้อำนวยการ) 
 2. นางสาวอภิญญา ดิสสะมาน (นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ)
 3. นายชลัท ประเทืองรัตนา (นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ)
 4. นางสาววิลาสินี โสภาพล (นักวิชาการ)
 5. นางสาวศุภมาส วิริยะสกุลพันธุ์ (นักฝึกอบรมชำนาญการ)
 6. นางสาวพัชรา เสริมตระกูล (พนักงานบริหารงานทั่วไปชำนาญการ)
 7. นางสาวนันทวรรณ ประจวบ (พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการชำนาญการ)
 8. นายสฤษฎ์ กรวยทอง (พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการ)
 9. นางสาวสุนิศา ชุดทอง (พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการ)
 10. นางสาวสุภารัตน์ พรมสวัสดิ์ (พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการ)
 11. นายศุภณัฐ แสงสว่าง (พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการ)

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ 02-141-9533-43
โทรสาร 02-143-8173


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า