วิทยาลัย/สำนัก/ศูนย์

หน้าแรก | เกี่ยวกับสถาบัน

สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล

             มีหน้าที่และรับผิดชอบงานจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง ประกาศนียบัตร สัมฤทธิบัตร และวุฒิบัตร จัดการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา บรรยายทางวิชาการ ศึกษาวิเคราะห์วิจัย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสันติวิธี การจัดการความขัดแย้งและธรรมาภิบาล การให้บริการและคำปรึกษาด้านสันติวิธี รวมทั้งเสริมสร้างเครือข่ายพัฒนาประชาธิปไตย สันติวิธี การจัดการความขัดแย้งและธรรมาภิบาลและรับผิดชอบงานอื่นตามที่เลขาธิการมอบหมาย

ผู้อำนวยการและบุคลากรของสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล 

 1. นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ (ผู้อำนวยการ) 
 2. นางสาวอภิญญา ดิสสะมาน (นักวิชาการผู้ชำนาญการ)
 3. นายชลัท ประเทืองรัตนา (นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ)
 4. นางสาววิลาสินี โสภาพล (นักวิชาการ)
 5. นางสาวประภาพร วัฒนพงศ์ (นักบริหารโครงการชำนาญการ)
 6. นางสาวศุภมาส วิริยะสกุลพันธุ์ (นักฝึกอบรมชำนาญการ)
 7. นางสาวพัชรา เสริมตระกูล (พนักงานบริหารงานทั่วไปชำนาญการ)
 8. นางสาวนันทวรรณ ประจวบ (พ.ฝึกอบรมและบริหารโครงการ)
 9. นายสฤษฎ์ กรวยทอง (พ.ฝึกอบรมและบริหารโครงการ)
 10. นางสาวสุนิศา ชุดทอง (พ.ฝึกอบรมและบริหารโครงการ)
 11. นางสาวสุภารัตน์ พรมสวัสดิ์ (พ.ฝึกอบรมและบริหารโครงการ)

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ 02-141-9533-43
โทรสาร 02-143-8173


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า