วิทยาลัย/สำนัก/ศูนย์

หน้าแรก | เกี่ยวกับสถาบัน

สำนักงานเลขาธิการ

          มีหน้าที่และรับผิดชอบงานด้านการเงิน การบัญชี งานงบประมาณ พัสดุ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน งานสาธารณูปโภค งานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม งานยานพาหนะ งานธุรการส่วนกลาง งานส่งเอกสาร งานพัสดุและไปรษณีย์ งานประสานงานองค์กรอิสระ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานกฎหมาย นิติกรและธรรมาภิบาล นิติกรรมและสัญญา งานระบบบริหารคุณภาพ งานศึกษาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาระบบงาน งานประสานงานทั่วไป และรับผิดชอบงานอื่นตามที่เลขาธิการมอบหมาย

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 • แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล Download
 • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี Download

ผู้อำนวยการและบุคลากรสำนักงานเลขาธิการ 

 1. นางสาวสุพรรณี งามวุฒิกุล (ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ)
 2. นางสาวนฤมล อินทรลักษณ์ (นักฝึกอบรมชำนาญการ) - Job Rotation
 3. นายฉัตรชัย วิยานนท์ (พนักงานพัสดุชำนาญการ)
 4. นายปองพล อย่างกลั่น (เจ้าหน้าที่พัสดุ)
 5. นายประสิทธิ์ ประสารศรี (พนักงานพัสดุ)
 6. นางสาวจารุวรรณ นามวงษ์ (พนักงานพัสดุ)
 7. นายนัทพล อาทิตย์ (พนักงานพัสดุ)
 8. นายพีรพล รัมยะรังสิ (พนักงานพัสดุ)
 9. นายอนิรุจ สว่างแสน (เจ้าหน้าที่ทั่วไป)
 10. นางพนารัตน์ คำพุฒ (พนักงานบริหารงานทั่วไปชำนาญการ)
 11. ว่าที่ร้อยตรีประจักษ์ สินเกต (พนักงานบริหารงานทั่วไป)
 12. นางลักขณา สุขชื่น (พนักงานการเงินและงบประมาณชำนาญการ)
 13. นางสาวสุภาภรณ์ มะโนธรรม (พนักงานการเงินและงบประมาณ)
 14. นางสาวประภาศรี ศรีไพร (พนักงานการเงินและงบประมาณ)
 15. นางสาววรัชชญา โสภานเวช (พนักงานบัญชี)
 16. นางสาวศยามล อมาตยกุล (พนักงานบัญชี)
 17. นางสาวจิตสุภา สุคนธ์ (พนักงานบัญชี)
 18. นางสาวนิสสรณ์ คำภูษา (เจ้าหน้าที่โครงการ)
 19. นายศราวุธ มุขพานทอง (พ.การเงินและงบประมาณชำนาญการ)
 20. นางสาวบุญเรือน กรดงาม (พ.การเงินและงบประมาณชำนาญการ)
 21. นางสาวมณทกานต์ ประทุมเพชรทอง (พ.บัญชีชำนาญการ)
 22. นายเอกพงษ์ กิตติวิทยารัตน์ (พ.บริหารงานทั่วไปชำนาญการ)
 23. นายพลกุลส์ แซ่ลิ้ม (เลขานุการ)
 24. นางสาวทิพาวรรณ รื่นบรรเทิง (พนักงานการเงินและงบประมาณ)
 25. นางนวลละออ ไวยพาลี (พนักงานการเงินและงบประมาณ)
 26. นางสาวจุฑามาศ วิชพล (เจ้าหน้าที่โครงการ)
 27. นางสาวนลินทิพย์ นิติพรธรรม (นิติกรและธรรมาภิบาลองค์กร)
 28. นายธัญนพ อุนพานิช (นิติกรและธรรมาภิบาลองค์กร)
 29. นางสาวพัชรี แย้มโกสุม (พนักงานบริหารงานบุคคลชำนาญการ)
 30. นางสาวศุภาพิชญ์ เตชโรจนพัฒน์ (พนักงานบริหารงานบุคคล)
 31. นางสาวศศิประภา สระกาศ (พนักงานบริหารงานบุคคล)
 32. นางปทุม สิงหะกุล (ลูกจ้างเหมา)
 33. นายวิทยา อินทร (เจ้าหน้าที่ขับรถ)
 34. นายปราโมทย์ ฮกเฮงเจริญ (เจ้าหน้าที่ขับรถ)
 35. นายสุรภณ บุญดา (เจ้าหน้าที่ขับรถ)
 36. นายภูวดล บุตรดี (เจ้าหน้าที่ขับรถ)

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ 02-141-9629
โทรสาร 02-143-8181


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า