วิทยาลัย/สำนัก/ศูนย์

หน้าแรก | เกี่ยวกับสถาบัน

สำนักงานเลขาธิการ

          มีหน้าที่และรับผิดชอบงานด้านการเงิน การบัญชี งานงบประมาณ พัสดุ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน งานสาธารณูปโภค งานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม งานยานพาหนะ งานธุรการส่วนกลาง งานส่งเอกสาร งานพัสดุและไปรษณีย์ งานประสานงานองค์กรอิสระ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานกฎหมาย นิติกรและธรรมาภิบาล นิติกรรมและสัญญา งานระบบบริหารคุณภาพ งานศึกษาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาระบบงาน งานประสานงานทั่วไป และรับผิดชอบงานอื่นตามที่เลขาธิการมอบหมาย

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผู้อำนวยการและบุคลากรสำนักงานเลขาธิการ 

 1. นางสาวสุพรรณี งามวุฒิกุล (ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ)
 2. นายฉัตรชัย วิยานนท์ (พนักงานพัสดุชำนาญการ)
 3. นางสาวทวิติยา สินธุพงศ์ (นักบริหารโครงการชำนาญการ)
 4. นายปองพล อย่างกลั่น (เจ้าหน้าที่พัสดุ)
 5. นายวิทยา อินทร (เจ้าหน้าที่ขับรถ)
 6. นายประสิทธิ์ ประสารศรี (พ.พัสดุ)
 7. นางสาวประภาศรี ศรีไพร (พ.การเงินและงบประมาณ)
 8. นางสาวสุภาภรณ์ มะโนธรรม (พ.การเงินและงบประมาณ)
 9. นางสาววิไลพร ทรัพย์ชื่นสุข (พ.การเงินและงบประมาณ)
 10. นายอนิรุจ สว่างแสน (เจ้าหน้าที่ทั่วไป)
 11. นางพนารัตน์ คำพุฒ (พ.บริหารงานทั่วไปชำนาญการ)
 12. นางลักขณา สุขชื่น (พ.การเงินและงบประมาณชำนาญการ)
 13. นายวีรัชโชติ เลี้ยงประเสริฐ (พนักงานบัญชีชำนาญการ)
 14. นางสาววรัชชญา โสภานเวช (พ.บัญชี)
 15. นายนาวิน หมายชัย (พ.บัญชี)
 16. นายศราวุธ มุขพานทอง (พ.การเงินและงบประมาณ)
 17. นางสาวบุญเรือน กรดงาม (พ.การเงินและงบประมาณชำนาญการ)
 18. นางสาวมณทกานต์ ประทุมเพชรทอง (พ.บัญชีชำนาญการ)
 19. นายเอกพงษ์ กิตติวิทยารัตน์ (พ.บริหารงานทั่วไปชำนาญการ)
 20. นายภูวดล บุตรดี (เจ้าหน้าที่ขับรถ)
 21. นายพลกุลส์ แซ่ลิ้ม (เลขานุการ)
 22. นางสาวทิพาวรรณ รื่นบรรเทิง (พนักงานการเงินและงบประมาณ)
 23. นางนวลละออ ไวยพาลี (พนักงานการเงินและงบประมาณ)
 24. นางสาวพัชรี แย้มโกสุม (พ.บริหารงานบุคคลชำนาญการ)
 25. นางสาวจารุวรรณ นามวงษ์ (พ.พัสดุ)
 26. นางปทุม สิงหะกุล (ลูกจ้างเหมา)
 27. นายปราโมทย์ ฮกเฮงเจริญ (เจ้าหน้าที่ขับรถ)
 28. นายสุรภณ บุญดา (เจ้าหน้าที่ขับรถ)
 29. นางสาวนลินทิพย์ นิติพรธรรม (นิติกรและธรรมาภิบาลองค์กร)
 30. นางสาวจิตสุภา สุคนธ์ (ลูกจ้างโครงการ)
 31. นายยุทธนา กลิ่นเอี่ยม (เจ้าหน้าที่โครงการ)
 32. นางสาวศยามล อมาตยกุล (เจ้าหน้าที่โครงการ)
 33. นายกรวิท ฉัตรวรพัฒน์ (เจ้าหน้าที่โครงการ)

 ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ 02-141-9629
โทรสาร 02-143-8181


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า