วิทยาลัย/สำนัก/ศูนย์

หน้าแรก | เกี่ยวกับสถาบัน

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

             มีหน้าที่และรับผิดชอบในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว การจัดนิทรรศการหรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ งานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพระปกเกล้าศึกษาและพัฒนาการการเมืองการปกครองไทย รวมทั้งงานศูนย์ข้อมูลพระปกเกล้าศึกษา และจดหมายเหตุ การให้บริการประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งเสริมสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมถึงพิพิธภัณฑ์และอื่นๆ และรับผิดชอบงานอื่นตามที่เลขาธิการมอบหมาย

**เข้าเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว**

ผู้อำนวยการและบุคลากรของพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

 1. นางกาญจนา ศรีปัดถา (ผู้อำนวยการ)
 2. นายธนากร ธนไพโรจน์ (พนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญการ)
 3. นางฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร (นักวิชาการผู้ชำนาญการ)
 4. นางสาวอังคณา ดวงแป้น (นักฝึกอบรมชำนาญการ)
 5. นางสาวพจมาลย์ พุดมี (พ.ฝึกอบรมและบริหารโครงการ)
 6. นางสาวทัศยา นากปุณบุตร (พ.บรรณารักษ์และสารสนเทศ)
 7. นางสาวศันสนีย์ ท้วมเทียบ (พ.บริหารงานทั่วไปชำนาญการ)
 8. นางสาวศิริเพ็ญ วรปัสสุ (พนักงานจดหมายเหตุ )
 9. นางสาวแพรวชมพู ชุณหอุไร (พนักงานภัณฑารักษ์ )
 10. นางสาวจิตสุภา หวังศิริสมบูรณ์ (พนักงานภัณฑารักษ์ )
 11. นาวสาววัชรา เชิงหอม (พ.บริหารงานทั่วไปชำนาญการ)
 12. นางสาวปฐมาวดี วิเชียรนิตย์ (นักวิชาการ)
 13. นางสาวกรรณิการ์ มหามาตย์ (พนักงานบริหารงานทั่วไป)

ติดต่อพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
โทรศัพท์ 02-280-3413-4
โทรสาร 02-281-6820


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า