หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2562 จังหวัดกาฬสินธุ์
เรื่อง การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2562 จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้เขียน กตัญญู แก้วหานาม
        พิมพ์ลิขิต แก้วหานาม
เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (e-book) 978-616-476-090-5
รหัสสิ่งพิมพ์สถาบัน สวพ.63-12-00.0 (ebook)

        โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2562 จังหวัดกาฬสินธุ์” สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความร่วมมือและให้ความเมตตา ขอขอบพระคุณผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ที่สละเวลาอันมีค่าในการให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง ความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2562 จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอขอบพระคุณสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และผู้ประสานงานของสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ขอขอบพระคุณท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่ให้ความเมตตาให้คำแนะนำต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ ขอขอบพระคุณผู้ร่วมวิจัย อาจารย์ ดร.พิมพ์ลิขิต แก้วหานาม ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจและบริหารจัดการเวลาสามารถดำเนินการโครงการวิจัยสำเร็จลุล่วงจนสามารถปิดเล่มวิจัยได้ และสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หน่วยงานต้นสังกัดที่ให้โอกาสในการทำงานในครั้งนี้ “การวิจัยครั้งนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสถาบันพระปกเกล้า ปีงบประมาณ 2562”

  • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ คลิกที่นี่ (eBook)
  • การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2562 รวมทุกจังหวัด คลิกที่นี่
การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2562 จังหวัดกาฬสินธุ์ (29 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

ความผิดฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเอกลักษณ์ประชาธิปไตยไทยใน กระแสประชาธิปไตยโลก

ดาวน์โหลด 85 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 : ศึกษากรณี การยุบพรรคการเมืองอันเนื่องมาจากการกระทำความผิด

ดาวน์โหลด 9 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ข้อมูลกับการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

ดาวน์โหลด 78 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า