หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

ความเป็นสถาบันของพรรคการเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไตย : ศึกษากรณีพรรคการเมืองไทยภายใต้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560
เรื่อง ความเป็นสถาบันของพรรคการเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไตย : ศึกษากรณีพรรคการเมืองไทยภายใต้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560
ผู้เขียน ศาสตราจารย์ ดร.ไชยันต์ ไชยพร ดร.สติธร ธนานิธิโชติ ,ดร.บุหลันฉาย อุดมอริยทรัพย์

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำนักหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data
ไชยันต์ ไชยพร.
ความเป็นสถาบันของพรรคการเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไตย: ศึกษากรณี
พรรคการเมืองไทยภายใต้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ.2560. -- กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563.
408 หน้า.
1. พรรคการเมือง. I. สติธร ธนานิธิโชติ, ผู้แต่งร่วม. II. บุหลันฉาย อุดมอริยทรัพย์, ผู้แต่งร่วม.
III. ชื่อเรื่อง.
324.2593
ISBN 978-616-476-119-3

หนังสือจำหน่าย
ติดต่อสอบถาม ศูนย์หนังสือ สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2143-9231

ความเป็นสถาบันของพรรคการเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไตย (ตัวอย่างหน้าปกและบทคัดย่อ) (159 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

ความหวังและความน่าจะเป็น : ฉากทัศน์พรรคการเมืองไทย ภายใต้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลด 104 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

พลวัตของการเมืองไทย

ดาวน์โหลด 298 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

จากวิกฤตสู่โอกาสของสังคมไทยในยุค COVID-19

ดาวน์โหลด 206 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า