หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

บริการท้องถิ่นเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีสำหรับผู้สูงอายุ
ชื่อเรื่อง บริการท้องถิ่นเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีสำหรับผู้สูงอายุ
โดย ศาสตราจารย์ศศิพัฒน์ ยอดเพชร

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data.
ศศิพัฒน์ ยอดเพชร.
บริการท้องถิ่นเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีสำหรับผู้สูงอายุ.--กรุงเทพฯ : สถาบัน
พระปกเกล้า, 2560.
160 หน้า.

จัดพิมพ์โดย
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐศาสนภักดี ชั้น 5
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02-1419505-13
โทรสาร 02-1438171

บริการท้องถิ่นเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีสำหรับผู้สูงอายุ (107 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายเกี่ยวกับการกำหนดให้รัฐเข้าถึง หรือได้มาซึ่งข้อมูลที่บุคคลสื่อสารถึงกัน : กรณีศึกษาต่างประเทศ

ดาวน์โหลด 47 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ระบบการปกครองท้องถิ่น ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน (สาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว)

ดาวน์โหลด 11 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สัมมนาวิชาการเรื่อง ประชาธิปกธรรมราชาสู่อาเซียนและโลกใหม่

ดาวน์โหลด 104 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า