หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

อ่างปลา (Fishbowl)
หนังสือชุด เครื่องมือของวิทยากรกระบวนการ (Tools for Facilitator)
เรื่อง อ่างปลา (Fishbowl)
ผู้เขียน ดร.ชลัท ประเทืองรัตนา

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำนักหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data
ชลัท ประเทืองรัตนา.
อ่างปลา = Fishbowl.-- กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563.
68 หน้า.-- (เครื่องมือของวิทยากรกระบวนการ (Tools for facilitator)).
1. การแลกเปลี่ยนทางสังคม. I. ชื่อเรื่อง.303
ISBN 978-616-476-163-6

จัดพิมพ์โดย 
สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 (โซนทิศใต้)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

หนังสือจำหน่าย
ติดต่อสอบถาม ศูนย์หนังสือสถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2143-9231

อ่างปลา (Fishbowl) - ตัวอย่างหน้าปกและคำนำ (42 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การเสด็จประพาสยุโรปของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ค.ศ. 1934 (พ.ศ. 2476-2477)

ดาวน์โหลด 37 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สูจิบัตรรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2557

ดาวน์โหลด 45 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

บทวิเคราะห์ร่างกฎหมายว่าด้วยการถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

ดาวน์โหลด 15 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า