หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

อ่างปลา (Fishbowl)
หนังสือชุด เครื่องมือของวิทยากรกระบวนการ (Tools for Facilitator)
เรื่อง อ่างปลา (Fishbowl)
ผู้เขียน ดร.ชลัท ประเทืองรัตนา

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำนักหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data
ชลัท ประเทืองรัตนา.
อ่างปลา = Fishbowl.-- กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563.
68 หน้า.-- (เครื่องมือของวิทยากรกระบวนการ (Tools for facilitator)).
1. การแลกเปลี่ยนทางสังคม. I. ชื่อเรื่อง.303
ISBN 978-616-476-163-6

จัดพิมพ์โดย 
สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 (โซนทิศใต้)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

หนังสือจำหน่าย
ติดต่อสอบถาม ศูนย์หนังสือสถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2143-9231

อ่างปลา (Fishbowl) - ตัวอย่างหน้าปกและคำนำ (46 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

ท้องถิ่นต้องทำอะไรกับอาเซียน

ดาวน์โหลด 4 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ฉากใหม่การเลือกตั้งไทย: การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 ใน 7 จังหวัด

ดาวน์โหลด 48 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สรุปการสัมมนาโครงการรัฐธรรมนูญที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย ลำดับที่ 2

ดาวน์โหลด 69 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า