หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

การศึกษาอนาคตและฉากทัศน์การเมืองไทยเพื่อสร้างประชาธิปไตยที่ยั่งยืน ในมิติพรรคการเมืองไทย
การศึกษาอนาคตและฉากทัศน์การเมืองไทยเพื่อสร้างประชาธิปไตยที่ยั่งยืน ในมิติพรรคการเมืองไทย
โดย ดร.สติธร ธนานิธิโชติ นางณัชชาภัทร อมรกุล และนายปุรวิชญ์ วัฒนสุข

ข้อมูลทางบรรณานุุกรมของสำนักหอสมุุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data
สติธร ธนานิธิโชติ.
การศึกษาอนาคตและฉากทัศน์การเมืองไทยเพ่อื สร้างประชาธิปไตยที่ยั่งยืน
ในมิติพรรคการเมืองไทย.--กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2565.
137 หน้า.
1. ไทย--การเมืองและการปกครอง. I. ณัชชาภัทร อมรกุล, ผู้แต่งร่วม. II. ปุรวิชญ์
วัฒนสุข, ผู้แต่งร่วม. III. ชื่อเรื่อง.
320.9593
ISBN 978-616-476-248-0

จัดพิมพ์โดย 
สถาบันพระปกเกล้า
สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์์02-1419600 โทรสาร 02-1438181

ติดต่อศูนย์หนังสือ
โทร 0-2143-9231
Website : https://www.kpibookstore.com/

ตัวอย่างหน้าปก (35 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

ความเชื่อมั่นต่อสถาบันต่างๆ และความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ พ.ศ. 2564 และสรุปผลการสำรวจ พ.ศ. 2545-2564

ดาวน์โหลด 20 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ...

ดาวน์โหลด 36 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

ดาวน์โหลด 8 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า