หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

สถานภาพองค์ความรู้ด้านการเมืองสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการวิจัยการเมืองสิ่งแวดล้อมเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน




สถานภาพองค์ความรู้ด้านการเมืองสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการวิจัยการเมืองสิ่งแวดล้อมเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ISBN : 978-616-476-268-8

คณะผู้วิจัย 
นางสาวนิตยา โพธิ์นอก (นักวิจัย)
นางสาวจิตรเลขา หวลกสิน (นักวิจัย)
นางสาวดวงจันทร์ ศิริรักษ์โสภณ (ผู้ช่วยนักวิจัย)

ประสานงาน
สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 5
ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 0-2141-9597  โทรสาร 0-2143-8177
http://www.kpi.ac.th

EBOOK Click

 

สถานภาพองค์ความรู้ด้านการเมืองสิ่งแวดล้อม (10 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

ระบบการเลือกตั้งท้องถิ่น : สภาพปัญหาและข้อเสนอในการปฏิรูป

ดาวน์โหลด 122 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

คู่มือสมาชิกสภาท้องถิ่น

ดาวน์โหลด 119 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การให้ความรู้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลในการบริหารเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง เล่ม 1

ดาวน์โหลด 82 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า