หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

พิศพรรคการเมือง : หลากมุมมองหลายประเทศ
KPI YEARBOOK 2565 พิศพรรคการเมือง : หลากมุมมองหลายประเทศ
คณะผู้จัดทำ 
ชมพูนุท ตั้งถาวร ,อัจจิมา แสงรัตน์, กันธรัตน์ ลาเทศ,วันเพ็ญ หมอนทอง ,เจษฎากร อรภักดี

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data.
สถาบันพระปกเกล้า.
พิศพรรคการเมือง : หลากมุมมองหลายประเทศ. -- กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า,
2565.
342 หน้า.
1. พรรคการเมือง -- ไทย. I. ชื่อเรื่อง.
324.2593
ISBN = 978-616-476-266-4

จัดพิมพ์โดย
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-9505-13
โทรสาร 0-2143-8171

พิศพรรคการเมือง : หลากมุมมองหลายประเทศ (คำนำและตัวอย่างหน้าปก) (13 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า