หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

ความเชื่อมั่นต่อสถาบันต่างๆ และความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ พ.ศ. 2564 และสรุปผลการสำรวจ พ.ศ. 2545-2564
ความเชื่อมั่นต่อสถาบันต่างๆ และความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ พ.ศ. 2564 และสรุปผลการสำรวจ พ.ศ. 2545-2564
ที่ปรึกษา ดร.ถวิลวดี บุรีกุล
คณะผู้จัดทำ นางสาวรัชวดี แสงมหะหมัด
นายวิศิษฎ ชัชวาลทิพากร

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data.
สถาบันพระปกเกล้า.
ความเชื่อมั่นต่อสถาบันต่างๆ และความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ พ.ศ. 2564 และ
สรุปผลการสำรวจ พ.ศ. 2545-2564.-- กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2565.
310 หน้า.
1. บริการสาธารณะ. I. ชื่อเรื่อง.
361.37
ISBN 978-616-476-272-5

จัดพิมพ์โดย 
สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02-141-9611 โทรสาร 02-143-8177

ความเชื่อมั่นต่อสถาบันต่างๆ และความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ พ.ศ. 2564 (23 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

วิถีใหม่การพัฒนารายรับท้องถิ่นไทย

ดาวน์โหลด 46 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สรุปการสัมมนารัฐธรรมนูญที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย ลำดับที่ 3

ดาวน์โหลด 74 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

วิกฤตเศรษฐกิจและวิกฤตการทางการเมืองในประเทศไทยในอดีตและปัจจุบัน

ดาวน์โหลด 373 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า