หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินกับอำนาจการตรวจสอบขององค์กรตุลาการ : กรณีศึกษาต่างประเทศและประเทศไทย

ระบอบประชาธิปไตย 08 พฤศจิกายน 2565เรื่อง การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินกับอำนาจการตรวจสอบขององค์กรตุลาการ : กรณีศึกษาต่างประเทศและประเทศไทย
โดย ชมพูนุท ตั้งถาวร

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ
ชมพูนุท ตั้งถาวร.
การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินกับอำนาจการตรวจสอบขององค์กรตุลาการ : กรณีศึกษา
ต่างประเทศและประเทศไทย. -- กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2565.
82 หน้า.
1. ตุลาการ. 2. อำ นาจยามสงครามและภาวะฉุกเฉิน. I. ชื่อเรื่อง.
347.014
ISBN 978-616-476-311-1

จัดพิมพ์โดย สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 (โซนทิศใต้)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินกับอำนาจการตรวจสอบขององค์กรตุลาการ : กรณีศึกษาต่างประเทศและประเทศไทย (6 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การประชุมวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 5

ดาวน์โหลด 209 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

รายงานสถานการณ์ การกระจายอำนาจ ประจำปี พ.ศ. 2562 : บทสำรวจการพัฒนาเมืองอัจฉริยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดาวน์โหลด 166 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สื่อกับการละเมิดสิทธิเด็ก : การปฏิรูปกลไกการกำกับดูแล

ดาวน์โหลด 21 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า