หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

ประเทศไทยในอนาคต Future Thailand : มิติที่ 2 สังคม ชนบท ท้องถิ่น”
เรื่อง ประเทศไทยในอนาคต Future Thailand : มิติที่ 2 สังคม ชนบท ท้องถิ่น” 
โดย สถาบันพระปกเกล้า

           การศึกษาอนาคตในปัจจุบันได้มีการขยายตัวอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา และมีการนำผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำนโยบายและวางแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่การหาแนวทางพัฒนาในอนาคตและป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้การศึกษาอนาคตที่เป็นการศึกษาทางวิชาการ เป็นการศึกษาที่ครอบคลุมศาสตร์หลายสาขาแบบบูรณาการ โดยศึกษาถึงความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมเทคโนโลยี และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวโน้มทางด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรและการเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง ตลอดจนพฤติกรรมของมนุษย์ โดยมีเป้าหมายเพื่อสารวจว่าประชาชนจะอยู่และดำเนินการอย่างไรในอนาคตโดยใช้เทคนิคของการคาดการณ์ที่มาจากเครื่องมือในการศึกษาอนาคต สำหรับประเทศไทยการศึกษา อนาคตของสังคม ชนบท ท้องถิ่นจะทำให้สามารถคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นและเตรียมการในการรองรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นตลอดจนสามารถมุ่งเป้าสู่สังคมที่พึงประสงค์ได้ โดยการจัดทาข้อเสนอเชิงนโยบาย ข้อเสนอเชิงการบริหารจัดการเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และสามารถจัดทำแผนงาน แผนงบประมาณที่จะทำให้เกิดสังคมที่พึงปรารถนาได้

ประเทศไทยในอนาคต Future Thailand : มิติที่ 2 สังคม ชนบท ท้องถิ่น” (98 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

เมืองสร้างสรรค์ แนวทางการพัฒนาเมืองจากสินทรัพย์สร้างสรรค์ท้องถิ่นไทย

ดาวน์โหลด 483 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การมีส่วนร่วมของประชาชน กรณีศึกษาศูนย์วัสดุรีไซเคิลชุมชนฯ

ดาวน์โหลด 31 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

๙๙ พระบรมราโชวาทน้อมนำราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขศานต์

ดาวน์โหลด 54 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า