หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

แนวทางการบริหารจัดการทรัพย์สินผู้สูงอายุที่เหมาะสมกับสังคมไทย
เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการทรัพย์สินผู้สูงอายุที่เหมาะสมกับสังคมไทย
ผู้เขียน รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ ถิรพัฒน์

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ
สันติ ถิรพัฒน์.
แนวทางการบริหารจัดการทรัพย์สินผู้สูงอายุที่เหมาะสมกับสังคมไทย. -- กรุงเทพฯ :
สถาบันพระปกเกล้า, 2565.
66 หน้า.
1. ผู้สูงอายุ--นโยบายของรัฐ. I. ชื่อเรื่อง.
362.6
ISBN 978-616-476-320-3

จัดพิมพ์โดย สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 (โซนทิศใต้)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

แนวทางการบริหารจัดการทรัพย์สินผู้สูงอายุที่เหมาะสมกับสังคมไทย (23 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

ประชาธิปไตยไทยในทศวรรษ 21 : ทางตัน ทางออก และแนวทางแก้ไข

ดาวน์โหลด 234 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การเลือกตั้ง 54 นโยบายการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น

ดาวน์โหลด 88 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ร่าง พรบ.ความรับผิดทางแพ่ง เพื่อความเสียหายจากมลพิษน้ำมัน พ.ศ

ดาวน์โหลด 0 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า