หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

การศึกษาวิเคราะห์ร่างกฎหมายและกฎหมายที่เกี่ยวกับ สิทธิในอากาศสะอาด
เรื่อง การศึกษาวิเคราะห์ร่างกฎหมายและกฎหมายที่เกี่ยวกับ สิทธิในอากาศสะอาด
ผู้เขียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎากร ว่องวุฒิกุล

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ
กฤษฎากร ว่องวุฒิกุล.

การศึกษาวิเคราะห์ร่างกฎหมายและกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิในอากาศสะอาด.
-- กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2565.
70 หน้า.
1. มลพิษทางอากาศ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. 2. คุณภาพอากาศ.
I. ชื่อเรื่อง.
344.046342
ISBN 978-616-476-318-0

จัดพิมพ์โดย สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 (โซนทิศใต้)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

การศึกษาวิเคราะห์ร่างกฎหมายและกฎหมายที่เกี่ยวกับ สิทธิในอากาศสะอาด (8 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

คู่มือสันติวิธีสำหรับเยาวชนไทย แก้ไขความขัดแย้งโดยไร้ความรุนแรง

ดาวน์โหลด 70 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การวิเคราะห์สถานการณ์การคลังของประเทศและข้อเสนอแนะการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลด 88 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินกับอำนาจการตรวจสอบขององค์กรตุลาการ : กรณีศึกษาต่างประเทศและประเทศไทย

ดาวน์โหลด 8 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า