หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

การศึกษาวิเคราะห์ร่างกฎหมายและกฎหมายที่เกี่ยวกับ สิทธิในอากาศสะอาด
เรื่อง การศึกษาวิเคราะห์ร่างกฎหมายและกฎหมายที่เกี่ยวกับ สิทธิในอากาศสะอาด
ผู้เขียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎากร ว่องวุฒิกุล

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ
กฤษฎากร ว่องวุฒิกุล.

การศึกษาวิเคราะห์ร่างกฎหมายและกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิในอากาศสะอาด.
-- กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2565.
70 หน้า.
1. มลพิษทางอากาศ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. 2. คุณภาพอากาศ.
I. ชื่อเรื่อง.
344.046342
ISBN 978-616-476-318-0

จัดพิมพ์โดย สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 (โซนทิศใต้)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

การศึกษาวิเคราะห์ร่างกฎหมายและกฎหมายที่เกี่ยวกับ สิทธิในอากาศสะอาด (21 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

อนาคตประเทศไทยและการเมืองที่พึงปรารถนา

ดาวน์โหลด 114 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

เพิ่มดุลอำนาจระหว่าง นักการเมืองและพรรคการเมือง

ดาวน์โหลด 24 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การปกครองท้องถิ่นที่ เสริมสร้างประชาธิปไตยท้องถิ่นและความเข้มแข็งชุมชน

ดาวน์โหลด 263 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า