หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า ท้องถิ่นกับภารกิจที่ท้าทายหลังวิกฤตโควิด-19
บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า ท้องถิ่นกับภารกิจที่ท้าทายหลังวิกฤตโควิด-19
โดย วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำนักหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data
สถาบันพระปกเกล้า.
บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า : ท้องถิ่นกับภารกิจที่ท้าทายหลังวิกฤตโควิด-19.--กรุงเทพฯ
: กู๊ดเฮด พริ้นท์ติ๊ง แอนด์ แพคเกจจิ้ง กรุ๊ป, 2565
477 หน้า
1. การปกครองท้องถิ่น. I. ชื่อเรื่อง.
352.14
ISBN : 978-616-476-281-7

จัดพิมพ์โดย สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า ท้องถิ่นกับภารกิจที่ท้าทายหลังวิกฤตโควิด-19 (15 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การจัดการปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดาวน์โหลด 83 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ข้อมูลกับการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

ดาวน์โหลด 356 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

บทบาทของประชาสังคมที่มีต่อการเมืองในด้านการเลือกตั้งของประเทศไทย

ดาวน์โหลด 7 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า