หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

อย่าหาทำ หากยังไม่รู้หลักการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน
อย่าหาทำ หากยังไม่รู้หลักการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน
โดย มณเฑียร เจริญผล

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำนักหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data
มณเฑียร เจริญผล.

อย่าหาทำ หากยังไม่รู้หลักการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน.--กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า,
2565.
70 หน้า.
1. การคลัง -- ไทย. I. ชื่อเรื่อง.
354.593
ISBN = 978-616-476-283-1

จัดพิมพ์โดย สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

ติดต่อศูนย์หนังสือ
โทร 0-2143-9231
Website : https://www.kpibookstore.com/

ตัวอย่างหน้าปก - อย่าหาทำ หากยังไม่รู้หลักการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน (12 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า “เหลียวหลัง แลหน้า” ท้องถิ่นไทยกับการจัดทำบริการสาธารณะ

ดาวน์โหลด 93 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ข้อสังเกตต่อพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมที่ได้รับผลจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลด 10 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

คำพิพากษาในคดีปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดาวน์โหลด 218 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า