หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

ความท้าทายของความมั่นคงใหม่กับประชาธิปไตย (New Security Challenges and Democracy) เอกสารประกอบการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 24 ประจำปี 2565

ระบอบประชาธิปไตย 10 กุมภาพันธ์ 2566ความท้าทายของความมั่นคงใหม่กับประชาธิปไตย
New Security Challenges and Democracy
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 24 ประจำปี 2565

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data.
สถาบันพระปกเกล้า.
การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 24 ประจำปี 2565 เรื่อง ความท้าทาย
ของความมั่นคงใหม่กับประชาธิปไตย (New Security Challenges and Democracy).--
กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2565.
234 หน้า.
1. ประชาธิปไตย. I. ชื่อเรื่อง.
321.8
ISBN = 978-616-476-299-2

จัดทำโดย สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 (โซนทิศใต้)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02-141-9600 โทรสาร 02-143-8174

ความท้าทายของความมั่นคงใหม่กับประชาธิปไตย (9 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำ สร้างคุณภาพประชาธิปไตย Bridging the Inequality Gap and Nurturing Quality of Democracy

ดาวน์โหลด 41 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ร่างยุทธศาสตร์ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง

ดาวน์โหลด 102 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ความต่อเนื่องของประชาธิปไตยในประเทศไทย การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 2543

ดาวน์โหลด 12 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า