หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

ระบบการปกครองท้องถิ่น ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน (สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า)
เรื่อง ระบบการปกครองท้องถิ่น ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน (สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า)
ผณิตา ไชยศร

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data.
ผณิตา ไชยศร.
ระบบการปกครองท้องถิ่นของประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า.-- กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2556.
78 หน้า.-- (ระบบการปกครองท้องถิ่นประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน).
1. พม่า -- การเมืองการปกครอง.  I. ชื่อเรื่อง.
320.9591
ISBN 978-974-449-734-5

จัดพิมพ์โดย 
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02-141-9566-70 โทรสาร 02-143-8175

ระบบการปกครองท้องถิ่น ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน (สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า) (16 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า