หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สกล ลีโนทัย

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data.
สกล ลีโนทัย.
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.-- กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563.
251 หน้า.
1. ภาษีที่ดิน.  2.  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน.   I. ชื่อเรื่อง.
339.22
ISBN 978-974-476-088-2

จัดพิมพ์โดย 
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02-141-9563-77 โทรสาร 02-143-8175

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (44 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

ชุมชนกับสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดาวน์โหลด 97 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ท้องถิ่น : ทบทวน ท้าทาย เพื่อการจัดบริการสาธารณะ

ดาวน์โหลด 60 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การปรับปรุงกฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่ตามแนวทางปฏิรูปประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

ดาวน์โหลด 11 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า