หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า ท้องถิ่นในโลกยุควูก้า (VUCA WORLD)
เรื่อง บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า ท้องถิ่นในโลกยุควูก้า (VUCA WORLD)
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data.
สถาบันพระปกเกล้า.
บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า : ท้องถิ่นในโลกยุควูก้า (VUCA WORLD).--กรุงเทพฯ :
สถาบันพระปกเกล้า, 2566
352 หน้า
1. การปกครองท้องถิ่น. I. ชื่อเรื่อง.
320.8
ISBN : 978-616-476-357-9

จัดพิมพ์โดย 
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า ท้องถิ่นในโลกยุควูก้า (VUCA WORLD) (9 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2562 จังหวัดกาฬสินธุ์

ดาวน์โหลด 29 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ระบบการเลือกตั้งท้องถิ่น : สภาพปัญหาและข้อเสนอในการปฏิรูป

ดาวน์โหลด 148 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การเมืองการปกครองไทยในรอบ 60 ปี

ดาวน์โหลด 329 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า