หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

การให้รัฐเข้าถึงและได้มาซึ่งข้อมูลที่บุคคลสื่อสารถึงกันในสาธารณรัฐฝรั่งเศส
รายงานวิจัย เรื่อง การให้รัฐเข้าถึงและได้มาซึ่งข้อมูลที่บุคคลสื่อสารถึงกันในสาธารณรัฐฝรั่งเศส
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท
เสนอ สถาบันพระปกเกล้า
พฤศจิกายน 2561

         สิทธิในความเป็นส่วนตัว (le droit à la protection de la vie privée) ได้รับการรับรองโดยรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสผ่านทางการตีความคำประกาศสิทธิมนุษยชนฝรั่งเศส ค.ศ. 1789 ข้อ 21 และได้รับการยืนยันในประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศสมาตรา 92 ที่บัญญัติว่า “ทุกคนมีสิทธิได้รับการเคารพความเป็นส่วนตัว” นอกจากนี้ในระดับสิทธิมนุษยชน สิทธิในความเป็นส่วนตัวได้รับการรับรองในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ 123 อีกด้วย อย่างไรก็ดี ในอีกมุมหนึ่ง รัฐมีหน้าที่รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของสังคม รัฐจึงจำเป็นที่จะต้องเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่บุคคลสื่อสารกันในบางกรณี เช่น การดักข้อมูลของผู้กระทำความผิดเพื่อนำมาเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีอาญา หรือดักข้อมูลโดยอำนาจทางปกครองเพื่อป้องกันการก่อการร้าย เป็นต้น

การให้รัฐเข้าถึงและได้มาซึ่งข้อมูลที่บุคคลสื่อสารถึงกันในสาธารณรัฐฝรั่งเศส (40 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

กุลสตรีศรีสยาม สง่างามทุกกาลสถาน

ดาวน์โหลด 0 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สัมมนาการเมืองการปกครองไทย ประจำปี 2558 : พลเมืองและชุมชน พลังเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย

ดาวน์โหลด 223 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

Looking Forward at Thai Democracy

ดาวน์โหลด 0 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า