หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

แนวทางการเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
หัวเรื่อง : แนวทางการเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

 ชื่อเรื่อง - รายงานการวิจัยเรื่อง แนวทางการเสริมสร้างประชาธิปไตย
แบบมีส่วนร่วมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ปัญหาอุปสรรค และทางออก
ผู้แต่ง - อ.คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม
และคณะ
จำนวนหน้า - 278 หน้า
จัดพิมพ์โดย - สถาบันพระปกเกล้า 
การวิจัยแนวทางการเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งประกอบไปด้วย 4 หัวข้อหลัก ดังนี้ 1.การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับแนวคิด ความสำคัญ ระดับ เครื่องมือ กระบวนการและปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการมีส่วนร่วมของประชาชน 
2.การมีส่วนร่วมของประชาชนในปริบทสากล 
3.การมีส่วนร่วมของประชาชนในสังคมไทยก่อนปี พ.ศ.2540 
4.การมีส่วนร่วมของประชาชนในสังคมไทยตามรัฐธรรมนูญปี พ.ศ.2540 
โดยที่การวิจัยเรื่องนี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน พร้อมทั้งมีวิธีการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีอันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุด 

หนังสือจำหน่าย
ติดต่อสอบถาม ฝ่ายพัสดุ สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2141-9656-59

แนวทางการเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (247 ครั้ง) ดาวน์โหลด
แนวทางการเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (173 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

KPI YEARBOOK 2566 การปฏิรูปกฎหมาย : บทสำรวจกรณีศึกษาต่างประเทศและไทย

ดาวน์โหลด 34 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

กระบวนการและผลลัพธ์ของการจัดทำนโยบายและงบประมาณฯ : สภาเมืองขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น

ดาวน์โหลด 54 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สถาบันพระปกเกล้า

ดาวน์โหลด 18 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า