หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

การเมืองการปกครองไทยในรอบ 60 ปี
หัวเรื่อง : การเมืองการปกครองไทยในรอบ 60 ปี

ชื่อเรื่อง - การเมืองการปกครองไทยในรอบ 60 ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ผู้แต่ง - รองศาสตราจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร
จำนวนหน้า - 392 หน้า
จัดพิมพ์โดย - โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ราคา 500 บาท
ทางสถาบันพระปกเกล้าได้จัดทำหนังสือเล่มนี้มาเพื่อฉลองการครองสิริราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ 60 ปี ในหนังสือรวบรวมการเมืองการปกครองไทยในรอบ 60ปี แห่งการครองสิริราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวบรวมปรัชญาแนวคิดของรัฐธรรมนูญไทยในแต่ละพ.ศ. บอกความเป็นมาและบทบาทของรัฐสภาไทย การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีจำนวน 22 ครั้งว่าเป็นอย่างไร การมีส่วนรวมของประชาชนว่ามีผลดีผลเสียอย่างไร ประวัติของพรรคการเมืองไทยที่เกิดขึ้นในแต่ละ พ.ศ. ภาพรวมของรัฐบาลไทยในรอบ 60ปี บริบทของการปกครองส่วนท้องถิ่นว่าเป็นอย่างไร บทบาทและอำนาจตุลาการไทยว่าเป็นอย่างไร ความหมายขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและเศรษฐกิจไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

หนังสือจำหน่าย
ติดต่อสอบถาม ฝ่ายพัสดุ สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2141-9656-59

การเมืองการปกครองไทยในรอบ 60 ปี (332 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การศึกษาอนาคตและฉากทัศน์การเมืองไทยเพื่อสร้างประชาธิปไตยที่ยั่งยืน ในมิติพรรคการเมืองไทย

ดาวน์โหลด 38 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สูจิบัตรรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2565

ดาวน์โหลด 23 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

บทบัญญัติทางกฎหมายว่าด้วยสิทธิที่จะถูกลืม (Right to be Forgotten) และแนวทางแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลด 48 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า