หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

สัมมนาการเมืองการปกครองไทย ประจำปี 2558 : พลเมืองและชุมชน พลังเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย
สัมมนา การเมืองการปกครองไทย 2558 (Thai Politics Forum 2015)
“พลเมืองและชุมชน พลังเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยไทย” 
วันที่ 20 –21 สิงหาคม 2558 ณ ห้องวายุภักษ์ 5-6 (ชั้น 5) โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

           สถาบันพระปกเกล้าโดยสำนักวิจัยและพัฒนา ได้มีการจัดงานสัมมนาภายใต้ชื่อว่า “สัมมนาการเมืองการปกครองไทย 2558 พลเมืองและชุมชน พลังเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยไทย” โดยมุ่งหวังให้เป็นเวทีของการนำเสนอผลงานวิจัยของสถาบันพระปกเกล้าในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความเป็นพลเมือง พร้อมทั้งให้มีการแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นเพื่อการสร้างสรรค์และพัฒนางานวิจัยในอนาคตให้มีประสิทธิภาพต่อไป

เอกสารประกอบการสัมมนา (.zip file)

 
กำหนดการสัมมนาการเมืองการปกครองไทย (49 ครั้ง) ดาวน์โหลด
การศึกษาวิจัยการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน (23 ครั้ง) ดาวน์โหลด
การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคใต้ของประเทศไทยโดยใช้กระบวนการมี (21 ครั้ง) ดาวน์โหลด
จดหมายข่าว KPI Congress 17 ฉบับที่ 2 (6 ครั้ง) ดาวน์โหลด
Rule of Law and Democracy How rule of law can strengthen democracy By Professor Andrew James (16 ครั้ง) ดาวน์โหลด
หนังสือ Rule of Law and Democracy (14 ครั้ง) ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปการประชุม ความเป็นพลเมืองกับอนาคตประชาธิปไตยไทย (Part3) (34 ครั้ง) ดาวน์โหลด
เอกสารสรุป Panel Discussion (24 ครั้ง) ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปการประชุม การปฏิรูปรัฐธรรมนูญ มุมมองเชิงเปรียบเทียบ (EN_1) (21 ครั้ง) ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปการประชุม การปฏิรูปรัฐธรรมนูญ มมองเชิงเปรียบเทียบ (EN_2) (15 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

ภาพอนาคตประเทศไทยและการเมืองที่พึงปรารถนา

ดาวน์โหลด 26 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2562 จังหวัดเลย

ดาวน์โหลด 52 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ร่างเบื้องต้น วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 )

ดาวน์โหลด 4 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า