หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

ธรรมนูญกว๊านพะเยา : สู่การพัฒนาบนฐานการมีส่วนร่วม เอกสารวิชาการและบทความ
หัวเรื่อง : ธรรมนูญกว๊านพะเยา : สู่การพัฒนาบนฐานการมีส่วนร่วม

ชื่อเรื่อง ธรรมนูญกว๊านพะเยา : สู่การพัฒนาบนฐานการมีส่วนร่วม
โดย สถาบันปวงผญาพยาว
            “กว๊านพะเยา ธรรมชาติได้สร้างมาให้เป็นสมบัติอันล้ำค่า ควรที่ชาวพะเยาทุกวัย ควรจะได้ช่วยกันรักษาหวงแหนไว้ให้เป็นมรดกตกทอดกันไปชั่วลูกหลานเหลนของตนโดยไม่มุ่งเข้ายึดถือกรรมสิทธิ์และไม่มุ่งทำลายสถานที่ทำลายพันธุ์สัตว์น้ำใดๆ ที่มีอยู่ในกว๊านนอกเหนือไปจากปกติ ควรช่วยกันระวังรักษาให้สะอาดมากที่สุดไม่ถือเอาความสะดวกสบายในการถ่ายเทสิ่งโสโครกลงในกว๊านจะเป็นการบ่อนทำลายสิ่งสาธารณูปโภคของส่วนรวม” จากหนังสือ ประวัติกว๊านพะเยา โดย พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ)วัดศรีโคม จังหวัดพะเยาพระนักปราชญ์แห่งเมืองพะเยา

National Library of Thailand Cataloging in Publcation Data
สถาบันปวงผญาพยาว.
กว๊านพะเยาสานเสวนา - กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า,2555
108 หน้า 1 กว๊านพะเยา - - สานเสวนา, l. ชื่อเรื่อง. 342.2002
ISBN = 975-152-449-441

จัดพิมพ์โดย
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02 - 1419600โทรสาร 02-1438181
เว็บไซต์ www.kpi.ac.th

ธรรมนูญกว๊านพะเยา สู่การพัฒนาบนฐานการมีส่วนร่วม (ฉบับเต็ม) (63 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สถาบันพระปกเกล้า

ดาวน์โหลด 18 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 24 ประจำปี 2566 เสริมพลังประชาธิปไตย: บทบาทของซอฟต์พาวเวอร์กับการมีส่วนร่วมของพลเมือง

ดาวน์โหลด 13 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารภายใต้ระบบรัฐสภา

ดาวน์โหลด 32 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า