หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

รูปแบบการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาของประเทศไทย
หัวเรื่อง : รูปแบบการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาของประเทศไทย

ชื่อเรื่อง รูปแบบการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาของประเทศไทย
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ มูลศิลป์ / ชูมพูนุท ตั้งถาวร
             หนังสือเล่มนี้เป็นผลการศึกษาจากงานวิจัยเรื่อง “รูปแบบการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาของประเทศไทย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ มูลศิลป์ และอาจารย์ ชมพูนุท ตั้งถาวร ที่มุ่งค้นหารูปแบบและกระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ที่เหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทย และมีข้อเสนอแนะให้มีการกำหนดรูปแบบการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ที่มีความอิสระจากพรรคเมือง โดยจะต้องเป็นตัวแทนที่มาจากทุกภาคส่วนของสังคมที่มีความหลากหลายทางวิชาชีพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกลั่นกรองกฎหมาย ที่สามารถตอบสนองเจตนารมณ์ของประชาชน

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำนักหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data
ภูมิ มูลศิลป์. รูปแบบการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาของประเทศไทย.-- กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า,
2558. 201 หน้า – 1. วุฒิสภา--ไทย. I. ชมพูนุท ตั้งถาวร, ผู้แต่งร่วม. I. ชื่อเรื่อง. 328.31
ISBN 978-974-449-823-6

จัดพิมพ์โดย
สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารบี ชั้น 5 (โซนทิศใต้)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02-141-9754 โทรสาร 02-143-8186
เว็บไซต์ www.kpi.ac.th

ตัวอย่างหน้าปก - รูปแบบการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาของประเทศไทย (102 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน

ดาวน์โหลด 65 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

พระราชาผู้ทรงธรรม : ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสด้านการเมืองการปกครอง

ดาวน์โหลด 154 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

บทเรียนชุมชนเข้มแข็ง แผนพัฒนาจังหวัด ฉบับเจ้าเมือง

ดาวน์โหลด 247 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า